Lapsen kiireellinen sijoitus on lastensuojelun turvaamistoimi. Lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve on arvioitava välittömästi lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen. Lapselle voidaan järjestää kiireellisenä sijaishuoltona hänen tarvitsemansa hoito ja huolto, mikäli hänen terveytensä tai kehityksensä on välittömässä vaarassa.

Lapsi voidaan kiireellisesti sijoittaa perhehoitoon, lastensuojelulaitokseen, terveydenhuollon laitokseen tai lapsen sukulaisten luo. Sijoituspaikka valitaan vallitsevien olosuhteiden perusteella, ja sijoituspaikan valinta on perusteltava päätöksessä. Kiireellisen sijoituksen oikeusvaikutuksia voidaan verrata huostaanottoon, sillä sen aikana lapsen asioista päättää sosiaalihuollosta vastaava toimielin.

Kiireellisen sijoituksen edellytykset

Sijoitusta pidetään viimesijaisena toimenpiteenä, ja siihen voidaan ryhtyä vain, jos lapsen edun mukaista huolenpitoa ei voida järjestää muulla tavalla, kuten avohuollon tukitoimilla. Lapsi voidaan ottaa sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan, mikäli puutteet lapsen huollossa tai kasvuolosuhteissa tai lapsen oma toiminta vaarantaa hänen terveytensä tai kehityksensä.

Lisäksi kiireellinen sijoitus edellyttää, että lapsi on tämän takia välittömässä vaarassa. Lapsi on välittömässä vaarassa silloin, kun häntä ei voida jättää turvallisesti kotiin. Välittömänä vaarana pidetään fyysistä vaaraa, jopa kuolemanvaaraa, tai henkistä väkivaltaa ja muuta kaltoinkohtelua. Kiireellinen sijoitus voidaan tehdä tehdä esimerkiksi silloin, kun lapsi on jätetty heitteille tai hän on itsetuhoinen. Toisaalta lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti myös silloin, kun vanhemmat esimerkiksi joutuvat onnettomuuteen tai sairastuvat niin, että eivät hetkellisesti pysty hoitamaan lastaan.

kuinka kauan kiireellinen sijoitus kestää?

Sosiaalityöntekijän päätöksellä kiireellinen sijoitus kestää korkeintaan 30 päivää. Kiireellinen sijoitus voi kuitenkin jatkua ilman uutta päätöstä, mikäli sen aikana tehdään huostaanottoa koskeva hakemus hallinto-oikeudelle, tai huostaanottoa koskeva asia on jo vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lisäksi lapsen kiireellistä sijoitusta voidaan erillisellä päätöksellä jatkaa vielä 30 päivän ajan, jos sijoituksen aikana ei muuten ehditä selvittää lapsen olosuhteita ja päättää tarvittavista lastensuojelutoimenpiteistä.

Sijoituksen loppumisesta tehdään erillinen päätös. Sosiaalityöntekijän on välittömästi tehtävä päätös kiireellisen sijoittamisen lopettamisesta, jos:

  • peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut, eli lapsi voidaan palauttaa turvallisesti kotiin
  • 30 tai 60 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta ei ole tehty hakemusta huostaanotosta hallinto-oikeudelle
  • hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa asiassa väliaikaisen määräyksen lapsen olinpaikasta ja hoidosta
  • hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa päätöksen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevassa asiassa


Lähde §: lastensuojelulaki

Lue lisää lastensuojelusta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
17.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.