Perhehoito on lastensuojelun järjestämän sijaishuollon muoto. Sijaishuollolla järjestetään huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai tuomioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella. Perhehoitoa voidaan järjestää myös avohuollon tukitoimena sijoitetulle lapselle tai jälkihuollon toimenpiteenä.

Perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto. Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. Perhehoidon tavoitteena onkin antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan. Perhehoidon etuna onkin, että lapsella on mahdollisuus kasvaa perheessä ja kehittää samalla myönteisiä ja läheisiä ihmissuhteita. Lisäksi lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin ja lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen tausta

Perhehoito Sijaisvanhemmilla

Perhehoito voi olla osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan eli sijaisvanhemman yksityiskodissa. Sijaisvanhempana voi toimia henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Lisäksi sijaisvanhemman on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus.

Sijaisvanhemman yksityiskodin olosuhteiden tulee soveltua perhehoitoon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä perhekodin ihmissuhteisiin, sijaisvanhemman mahdollisuuksiin ottaa huomioon ja vastata perhehoitoon sijoitettavan tarpeisiin hänen etunsa mukaisesti. Lisäksi on selvitettävä, hyväksyvätkö muut perhekodin jäsenet perhehoitoon sijoitettavan ja voiko perhehoitoon sijoitettava henkilö saada perhekodin muihin jäseniin nähden tasavertaisen aseman. Perhekodin tulee myös rakenteeltaan, tiloiltaan ja varustetasoltaan olla siellä annettavalle hoidolle sopiva.

Perhekodissa saadaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina. Perhekodissa voi kuitenkin olla tätä useampi henkilö, jos kyse on hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille.

ammatillinen perhekoti

Perhehoitoa voidaan järjestää myös ammatillisessa perhekodissa. Ammatillisessa perhehoidossa tulee olla vähintään kaksi perhehoitajaa, joista ainakin toisella on perhehoidon hoito- ja kasvatustehtäviin osallistuvista on tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä. Myös ammatillisen perhekodin olosuhteiden tulee vastaavalla tavalla soveltua perhehoitoon. Ammatillisessa perhekodissa voidaan hoitaa enintään seitsemää henkilöä. Samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt lasketaan mukaan enimmäismäärään.


Lähde §: lastensuojelulaki, perhehoitolaki

Lue lisää lapsen huostaanoton ja sijaishuollon edellytyksistä.


Suomen Juristit Oy / Trainee
17.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.