Voiko sosiaalitoimen päätöksiin hakea muutosta? Minne päätöksestä valitetaan, ja kuka saa valittaa päätöksestä? Lastensuojelulaissa on säädetty muutoksenhausta lastensuojelussa. Yleensä päätöksestä voi valittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi tai lapsen huoltaja. Päätökseen haetaan muutosta joko oikaisuvaatimuksella tai valittamalla tuomioistuimeen.

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen

Joihinkin sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen alaisen viranhaltijan tekemään päätökseen saa hakea valittamalla muutosta suoraan hallinto-oikeudelta. Valitus tulee tehdä 30 päivän sisällä päätöksen antamisesta. 12 vuotta täyttänyt lapsi sekä lapsen huoltaja voivat hakea muutosta asioissa, jotka koskevat:

 1. kiireellistä sijoitusta tai kiireellisen sijoituksen jatkamista,
 2. huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa,
 3. huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana tehtävää sijaishuoltopaikan muuttamista
 4. huostassapidon lopettamista
 5. sijaishuollon rajoituksena käytettyä yhteydenpidon rajoittamista; tai
 6. sijaishuollon rajoituksena käytettyä aineiden ja esineiden haltuunottoa, lähetyksen luovuttamatta jättämistä, liikkumisvapauden rajoittamista, eristämistä tai erityistä huolenpitoa.

Kohdissa 1-4 tarkoitettuihin päätöksiin saa hakea muutosta myös henkilö, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian valmistelua ollut. Yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa saa muutosta hakea myös henkilö, jonka yhteydenpitoa lapseen päätöksellä on rajoitettu.

muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen voi valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä, jotka koskevat:

 1. kuntien välistä järjestämis- ja kustannusvastuuta,
 2. lupaa lapsen tutkimiseen,
 3. toimeentulon ja asumisen turvaamista,
 4. lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoa,
 5. huostassapidon lopettamista,
 6. yhteydenpidon rajoittamista,
 7. jälkihuoltoa; tai
 8. kieltoa pitää yksitysesti sijoitettua lasta yksityiskodissa.

Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää, että korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupaa ei kuitenkaan vaadita, mikäli valitus koskee päätöstä tahdonvastaisesta huostaanotosta. Muista hallinto-oikeuden lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua koskevista päätöksistä ei voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden antamasta väliaikaisesta määräyksestä ei saa hakea erikseen muutosta.

oikaisuvaatimus

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitetaan vain edellä mainituista päätöksistä, joiden osalta valitusoikeudesta on erikseen säädetty lastensuojelulaissa. Muista lastensuojelun päätöksistä valitetaan tekemällä oikaisuvaatimus kunnalliseen sosiaalihuollosta vastaavaan toimielimeen.


Lähde §: lastensuojelulaki, laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, sosiaalihuoltolaki

Lue lisää väliaikaisesta määräyksestä.


Suomen Juristit Oy / Trainee
20.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.