Sijaishuollolla järjestetään huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai tuomioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella. Lastensuojelun on aina otettava lapsen etu huomioon, ja sitä arvioidaan myös sijaishuollon päätöksenteossa ja toteuttamisessa.

Sijaishuoltopaikan valinta

Sijaishuollon muotoja ovat perhehoito ja ammatillinen perhehoito, lastensuojelulaitos sekä muu lapsen tarpeen mukainen hoito, kuten sijoitus sukulaisen tai muun läheisen luo. Perhehoito on ensisijainen sijoituksen muoto, ja sitä pyritään käyttämään varsinkin pienten lasten huollossa. Laitoshuollon etuna taas voi olla henkilökunnan erityinen ammatillinen osaaminen lapsen oireilun hoidossa.

Lain mukaan sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin ja lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen tausta.

Sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kartoittaa perheen tilanne ja lapsen yksilölliset tarpeet. Valinnassa on huomioitava muun muassa sijoituksen syy ja kesto, lapsen ikä ja sisarukset sekä lapsen läheisverkosto. Lisäksi valinnassa on selvitettävä lapsen ja perheen mielipiteet ja toiveet ja huomioida ne päätöksessä, mikäli se on lapsen edun mukaista.

Lapsen hoito ja kasvatus sijaishuollossa

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Sijaishuollon aikana lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavat mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä toimivat sosiaaliviranomaiset, sijaishuoltopaikka ja lapsen vanhemmat.

Jos lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta. Käytännössä lapsen hyvästä hoidosta, arjesta ja asianmukaisesta kasvatuksesta on vastuussa sijaishuoltopaikka.

sijaishuollon päättyminen

Sijaishuolto päättyy, kun huostaanotto tai kiireellinen sijoitus päättyy tai tuomioistuimen väliaikaismääräys lakkaa olemasta voimassa. Huostaanotto on voimassa toistaiseksi, mutta se päättyy heti, kun huostassapidon ja sijaishuollon tarvetta ei enää ole. Kiireellinen sijoitus päättyy, kun sen peruste on lakannut, sijoituksen määräaika on kulunut tai tuomioistuin on antanut lapsen huoltoa koskevan päätöksen. Väliaikaismääräys lakkaa olemasta voimassa, kun tuomioistuin antaa huostaanottoasiassa päätökse tai peruuttaa väliaikaisen määräyksen tai muuttaa sitä tai väliaikaisen määräyksen aikana tehdään lapsen kiireellistä sijoitusta koskeva päätös.


Lähde §: laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, lastensuojelulaki

Lue lisää huostaanotosta ja lapsen kiireellisestä sijoittamisesta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
17.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.