Joitain huostaanotetun lapsen oikeuksia voidaan lain mukaisesti rajoittaa. Rajoituksissa on kyse lapsen perusoikeuksien rajoittamisesta, ja rajoitusten käyttämiselle on laissa määritelty tarkat edellytykset. Lastensuojelulain rajoitustoimenpiteiden perustana ovat lastensuojelun tavoitteet ja niiden käyttämisessä onkin viime kädessä kysymys on lapsen oikeudesta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

Rajoitustoimenpiteitä ovat:

 • yhteydenpidon rajoittaminen,
 • aineiden ja esineiden haltuunotto,
 • henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus,
 • omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen,
 • kiinnipitäminen,
 • liikkumisvapauden rajoittaminen,
 • eristäminen ja
 • erityinen huolenpito.

Pääsääntöisesti rajoitustoimenpiteitä voi kohdistaa vain laitoshuoltoon sijoitettuun lapseen. Yhteydenpitoa voidaan kuitenkin rajoittaa myös perhehoitoon sijoitetun lapsen osalta.

rajoitusten käytön yleiset edellytykset

Rajoitusten käytölle on määritelty laissa yleisiä edellytyksiä. Rajoituksia saadaan käyttää vain, jos:

 • rajoitus on lapsen edun mukainen sekä oikeassa suhteessa lapsen ikään ja kehitystasoon nähden;
 • rajoitus on lapsen hoidon ja huolenpidon tai sijaishuoltoon johtaneen päätöksen tarkoituksen toteuttamisen kannalta perusteltu ja tarkoitukseen sopiva;
 • rajoituksen käyttäminen on välttämätöntä lapsen oman taikka muiden henkilöiden terveyden vakavan vaarantumisen vuoksi, ruumiillisen koskemattomuuden turvaamiseksi taikka merkittävän omaisuusvahingon ehkäisemiseksi;
 • rajoitus on oikeassa suhteessa suojeltavaan etuun nähden;
 • lapsen mielipide rajoituksesta on selvitetty, ellei se ole ilmeisen mahdotonta; ja
 • muut, lievemmät keinot eivät ole tilanteeseen soveltuvia.

Lisäksi kunkin rajoituksen kohdalla on erikseen säädetty, millaisissa olosuhteissa sitä voidaan käyttää.


Lähde §: lastensuojelulaki

Lue lisää sijaishuollosta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
24.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.