Huostaanotetun lapsen yhteydenpitoa vanhempiin tai muihin läheisiin henkilöihin voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa. Lähtökohtaisesti lapsen oikeus pitää yhteyttä läheisiinsä on vahvasti turvattu perus- ja ihmisoikeus, ja sen rajoittamisen on oltava hyvin perusteltu poikkeus.

Yhteydenpidon rajoittamista koskevassa päätöksessä tulee mainita rajoituksen syy, henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa rajoitus toteutetaan. Yhteydenpitoa voidaan rajoittaa vain määräajaksi, enintään vuodeksi kerrallaan. Määräajasta riippumatta yhteydenpidon rajoitus on kuitenkin lopetettava heti, kun se ei enää ole tarpeellinen.

yhteydenpidon rajoittamisen edellytykset

Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta voidaan tehdä silloin, kun yhteydenpidosta ei ole voitu asiakassuunnitelmassa tai erityisestä syystä muutoin sopia lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheistensä kanssa. Yhteydenpidon rajoittamista on pidettävä viimesijaisena toimenpiteenä, ja onkin arvioitava, voiko rajoituksen tarkoitusta saavuttaa lievemmillä toimenpiteillä, kuten päätöksellä tapaamisajasta ja -paikasta. Lisäksi yhteydenpidon rajoittaminen edellyttää, että:

  • yhteydenpito vaarantaa lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen ja rajoittaminen on lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä; tai
  • yhteydenpidosta on vaaraa lapsen hengelle, terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle; tai
  • rajoittaminen on välttämätöntä vanhempien tai perheen muiden lasten, perhekodin tai laitoksen muiden lasten tai henkilöstön turvallisuuden vuoksi; taikka
  • 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa yhteydenpitoa; sama koskee myös 12 vuotta nuorempaa lasta, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.

Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon lapsen etu. Rajoituksesta tulee aina päättää nimenomaisesti ja tilannekohtaisesti, ja sille tulee olla laissa säädetyt edellytykset. Sen sijaan esimerkiksi rajoituksen käyttäminen seuraamuksena on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan kielletty.

yhteydenpidon rajoittaminen käytännössä

Päätöksellä voidaan:

  • rajoittaa lapsen oikeutta tavata vanhempiaan tai muita läheisiään;
  • rajoittaa lapsen oikeutta pitää yhteyttä läheisiinsä puhelimitse tai muita yhteydenpitolaitteita tai -välineitä käyttäen;
  • lukea ja pidättää lapsen lähettämä tai hänelle osoitettu yksittäinen kirje tai siihen rinnastettava muu luottamuksellinen viesti tai tarkastaa ja pidättää muu lähetys; sekä
  • ottaa rajoituksen ajaksi sijaishuoltopaikan haltuun lapsen hallussa olevat yhteydenpitoon käytettävät laitteet ja välineet tai rajoittaa niiden käyttöä.

Yhteydenpidon rajoittamista voidaan käyttää vain siinä määrin kuin tapauksessa on välttämätöntä tarkoituksen saavuttamiseksi. Rajoittamisen keinoista on siis päätettävä tapauskohtaisesti, ja keinojen on oltava hyväksyttäviä suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Pidätetyt kirjeet tai muut luottamukselliset viestit on säilytettävä erillään muista lasta koskevista asiakirjoista siten, että ne ovat vain päätöksen tehneen viranomaisen luettavissa.


Lue lisää huostaanotosta.

Lähde §: lastensuojelulaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
10.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.