Sijaishuollon aikana lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta ja muusta huolenpidosta päättää sosiaalihuollosta vastaava toimielin. Tarvittaessa sosiaalihuolto voi myös muuttaa sijaishuoltopaikkaa.

Sijaishuoltopaikka valitaan aina lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Sijoituksen jälkeen voidaan kuitenkin huomata, että sijoituspaikka ei vastaakaan lapsen tarpeita. Sijaishuoltopaikan olosuhteet tai lapsen tarpeet voivat myös muuttua niin, että sijaishuoltopaikka ei enää myöhemmin ole lapsen edun mukainen. Tällöin lapsen sijaishuoltopaikkaa voidaan muuttaa.

sijaishuoltopaikan muuttamisen edellytykset

Sijaishuoltopaikan muuttamisen lähtökohta on se, että aiempaa sijoituspaikkaa ei enää voida pitää lapsen edun mukaisena ja sijoituksen tarkoitusta vastaavana. Lisäksi uuden sijaishuoltopaikan valinta tulee tehdä samoilla perusteilla kuin sijaishuoltopaikan valinta ennen sijoituksen alkamista.

Lain mukaan sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin ja lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen tausta. Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla.

Erityisesti jatkuvuuteen tulee kiinnittää huomiota sijaishuoltopaikan muuttamisessa. Sijoituksen muuttaminen voi vaarantaa muun muassa hoidon jatkuvuutta ja läheisiä ihmissuhteita, ja lapsen jatkuvaa siirtelyä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 17.11.2017/5922 katsottiin, että lapsen edun mukainen ratkaisu oli sijoituspaikan muuttaminen takaisin sijaisperheeseen, jossa hän oli jo aiemmin pitkäaikaisesti ollut.

Sijaishuoltopaikan muuttamisessa tulee selvittää myös lapsen mielipide. Lisäksi asiassa tulee kuulla 12 vuotta täyttänyttä lasta, lapsen huoltajaa, lapsen vanhempia ja sitä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian valmistelua ollut. Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa KHO 2019:114 päätös sijaishuoltopaikan muuttamisesta kumottiin ja asia palautettiin viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi, koska lasta ei oltu asianmukaisesti kuultu.

päätös sijaishuoltopaikan muuttamisesta

Päätöksessä on perusteltava sijaishuoltopaikan muuttamisen syyt, eli miksi nykyinen sijaishuoltopaikka ei enää vastaa lapsen tarpeita, ja miksi uusi sijaishuoltopaikka katsotaan sopivammaksi lapselle. Asian valmistelee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, ja sijaishuoltopaikan muuttamista päätöksen tekee sosiaalihuollon johtava viranhaltija.


Lähde §: lastensuojelulaki

Lue lisää lapsen edun arvioinnista lastensuojeluasiassa.


Suomen Juristit Oy / Trainee
24.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.