Millä tavalla lapsen mielipide otetaan huomioon lastensuojelussa? Onko lapsella mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa? Lain mukaan lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan.

Lastensuojelua toteutettaessa on selvitettävä lapsen toivomukset ja mielipide sekä otettava ne huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Lastensuojelussa tulee siis erikseen arvioida, onko lapsen mielipiteen ja toiveiden huomioiminen käsillä olevassa tapauksessa lapsen edun mukaista.

lapsen mielipiteen selvittäminen

Lapsen mielipide on selvitettävä aina, kun lastensuojeluasiassa tehtävät ratkaisut koskevat häntä. Mielipide selvitetään lapsen iästä riippumatta. Mielipide voidaan jättää selvittämättä vain, jos selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos se on muutoin ilmeisen tarpeetonta.

Mielipiteen selvittämisen tulee olla hienovaraista, ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi keskustelun yhteydessä tai lapsen toimintaa havainnoimalla. Lapsen tulee kuitenkin ymmärtää miksi ja mistä asiasta hänen mielipidettään kysytään. Mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen yhteydessä lapselle ei kuitenkaan saa antaa sellaisia tietoja, jotka vaarantavat hänen kehitystään tai ovat vastoin lapsen muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Lapsen ikä ja kehitystaso on siis otettava huomioon myös mielipiteen selvittämisessä.

Lapsen mielipide vaikuttaa lastensuojeluasian ratkaisuun vain silloin, kun sen katsotaan olevan lapsen edun mukaista. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan lapsen mielipiteelle ei tule antaa liikaa painoarvoa esimerkiksi silloin, kun lapsen luonnollisesti kokeman kaipauksen voidaan olettaa vaikuttavan mielipiteeseen, mielipide on muutenkin vaihdellut huomattavasti ja lapsen toivoma ratkaisu ei muuten olisi lapsen edun mukaista. Sen sijaan lapsen mielipide voi puoltaa sellaista ratkaisua, jota muutenkin voidaan pitää lapsen edun mukaisena.

lapsen puhevalta

Lain mukaan kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella erikseen puhevaltaansa itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Puhevallan käyttäminen on lastensuojeluprosessissa eri asemassa kuin mielipiteen ilmaiseminen, ja puhevaltaa käyttävä lapsi voi vahvemmin vaikuttaa asioihinsa esimerkiksi hakemalla apua tai vastustamalla häntä koskevia päätöksiä. Korkein hallinto-oikeus onkin eräässä tapauksessa katsonut, että esimerkiksi puhevaltaa käyttävän lapsen perusteltua pyyntöä suullisen käsittelyn toimittamisesta ei saa jättää huomiotta. 12 vuotta täyttäneellä lapsella on siis tämän myötä hieman paremmat mahdollisuudet vaikuttaa häntä koskeviin ratkaisuihin lastensuojelussa.


Lue lisää lastensuojelusta.

Lähde §: lastensuojelulaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
10.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.