Edunvalvojan palkkio määräytyy tehtyjen toimenpiteiden mukaan. Eduvalvoja on oikeutettu palkkioon eli kohtuulliseen korvaukseen tekemästään työstä.

Edunvalvojan palkkio

Edunvalvojan palkkion perusteista säädetään holhoustoimilaissa ja palkkio suuruudesta sitä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa.

Täysi-ikäisen edunvalvojalla ja alaikäiselle määrätyllä muulla kuin lapsen vanhemmalla on oikeus saada päämiehensä varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen ja päämiehen varoihin nähden kohtuullinen palkkio. Edunvalvoja on palkkion lisäksi oikeutettu saamaan erityiskorvausta päämiehen hyväksi tehdystä tarpeellisesta, erityistä ammattitaitoa tai huomattavaa työmäärää vaativasta tehtävästä, jos tehtävän hoitaminen edunvalvojan toimesta on ollut päämiehen edun mukaista.

Edunvalvojan palkkio koostuu siis kolmesta eri alueesta. Ensinnä edunvalvojalla on oikeus kulukorvaukseen. Kulukorvaus käsittää esimerkiksi päämiehen asioiden hoitamiseksi oman auton käytöstä aiheutuneet kustannukset ja muut kulut, jotka edunvalvojalle tehtävien hoitamisesta syntyy. Kulukorvaus saattaa edunvalvojan vasta samaan taloudelliseen tilanteeseen, jossa hän olisi ollut ilman edunvalvojan tehtävää. Toiseksi edunvalvojalla on oikeus saada ”tehtävän laatuun ja laajuuteen sekä päämiehen varoihin nähden kohtuullinen palkkio.” Edellisten lisäksi poikkeustapauksessa voidaan edunvalvojalle myöntää erityiskorvaus päämiehen hyväksi tehdystä työstä, mikä on poikkeus pääsäännöstä.

Nopeaa apua lakiasioihin.