Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä ovat maistraatin valvonnan alla. Edunvalvoja huolehtii perinnönjaon toteutumisesta päämiehensä edun mukaisesti.

Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä

Edunvalvojan on osallistuttava päämiehensä puolesta kuolinpesän asioiden hoitoon. Ensimmäisenä tehtävänä edunvalvojan on otettava selko kuolinpesän tilanteesta esimerkiksi osallistumalla perunkirjoitustilaisuuteen. Sen jälkeen edunvalvojan on lähetettävä maistraatille jäljennös perukirjasta. Perukirjan jäljennös on lähetettävä maistraatille kuukauden sisällä sen laatimisesta.

Edunvalvojan on päämiehensä puolesta annettava päämiehelle tehty testamentti tiedoksi perillisille sekä otettava vastaan muiden testamentinsaajien tekemät testamentin tiedoksiannot. Edunvalvojan on esitettävä lakiosavaatimus, jos päämiehensä on siihen oikeutettu.

Ylipäätään edunvalvojan on tehtävä kaikki toimenpiteet kuolinpesässä, jotka ovat hänen päämiehensä edun mukaisia. Mutta merkittäviin oikeustoimiin, kuten kuolinpesään kuuluvan kiinteistön myymiseen, edunvalvojan on haettava lupaa maistraatilta. Edunvalvoja ei saa myöskään tehdä sopimusta kuolinpesän yhteishallinnosta, osituksesta tai perinnönjaosta ilman maistraatin lupaa. Sama koskee perinnöstä luopumista tai perintöosuuden luovuttamista. Ositukselle ja perinnönjaolle ei tarvita maistraatin lupaa silloin, jos sitä on toimittamassa käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Luvanvaraisuus koskee siis niin sanottuja sopimusjakoja.

Nopeaa apua lakiasioihin.