Edunvalvojan, jonka tehtäviin kuuluu omaisuuden hoito, tulee antaa vuosittain holhousviranomaiselle tili. Vuositilistä tulee ilmetä päämiehen varat ja velat tilikauden alussa ja lopussa (tilikauden ollessa kalenterivuosi 1.1. ja 31.12.). Vuositilistä tulee myös ilmetä päämiehen varallisuudessa tapahtuneet muutokset sekä päämiehen puolesta tehdyt merkittävät oikeustoimet. Merkittäviä oikeustoimia ovat esimerkiksi perinnönjako ja kiinteistön myynti. Vuositilissä varallisuus arvostetaan sen käypään arvoon.

Vuosi- ja päätöstili

Vuositilin yhteydessä tulee toimittaa tiettyjä liitteitä. Liitteet tulee toimittaa, jotta holhousviranomainen eli maistraatti voi varmistaa varallisuudessa tapahtuneet muutokset.

Tiliotteet päämiehen pankkitileistä on toimitettava koko tilikaudelta. Jos tilillä ei ole ollut tapahtumia tilikauden aikana, voi pelkkä saldotodistus tilikauden viimeiseltä päivältä riittää. Tiliotteiden lisäksi tulee toimittaa myös edellisen vuoden verotuspäätös.

Päämiehen omistamista kiinteistöistä tulee toimittaa viimeisimmät kiinteistöveroliput. Kiinteistö arvostetaan käypään arvoon. Edunvalvojan oma arvio käyvästä arvosta voi olla riittävä, mutta holhousviranomainen saattaa edellyttää myös ammattilaisen arviota. Verotusarvo ei vastaa käypää arvoa.

Arvopapereiden osalta tulee tiliin liittää arvopaperisäilytyksen pitäjän todistus tai muu asiakirjaselvitys omaisuudesta tilikauden lopussa. Osakkeiden laji ja lukumäärä sekä yhtiön nimi tulee merkitä tiliin.

Vuositiliin tulee myös liittää jäljennös perukirjasta sekä perintöverolaskelma, jos niitä ei ole aiemmin toimitettu. Jos päämiehellä on lainaa, tulee tiliin liittää asiakirjat, joista ilmenee lainan käyttötarkoitus, luottolaitos, lainan numero ja jäljellä oleva pääoma.

Palkka- ja eläketuloista sekä etuuksista ilmoitetaan niiden maksajat ja määrä nettona. Palkoista tulee toimittaa asiakirjat, joissa näkyy tilikauden aikana maksetut palkat ja ennakonpidätys. Mikäli päämies saa eläkettä, tulee tiliin liittää eläkelaitosten ilmoitukset maksetuista eläkkeistä.

Tiliin on liitettävä päätös hoitomaksujen määräytymisperusteista, mikäli päämies on laitoshoidossa tai asuu palvelutalossa.

Tiliin on myös liitettävä edunvalvojan palkkiolaskelma, kun edunvalvoja perii palkkiona muun kuin perusmaksun. Edunvalvojalla on oikeus saada päämieheltä korvaus tarpeellisista kuluistaan, ja kulukorvausten perusteet on selvitettävä omassa liitteessään.

Lisäksi liitteet tulee toimittaa kaikista asioista, jotka aiheuttavat muutoksia päämiehen varallisuudessa. Suurimmista menoista tulee toimittaa kuitit tai muu tosite maistraatille. Mikäli päämiehen tililtä on nostettu varoja ja luovutettu ne pämiehelle, tulisi päämiehen kuitata varojen saanti ja tämä kuittaus liittää vuositiliin.

Nopeaa apua lakiasioihin.