Edunvalvonnan aloittaminen

Edunvalvonnan aloittaminen tapahtuu maistraatin toimesta sen jälkeen, kun sinne on tehty hakemus eduvalvonnan tarpeessa olevan henkilön edunvalvonnasta.

Maistraatti selvittää edunvalvonnan tarvetta henkilön oman hakemuksen tai toisen henkilön tekemän ilmoituksen perusteella. Holhoustoimilain mukaan ”Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan.”

Edunvalvonnan tarvetta selvitetään lääkärinlausunnon avulla. Jos henkilö hakee itse itselleen edunvalvojan määräämistä, hänen tulee toimittaa edunvalvontaa koskevan hakemuksensa liitteeksi lääkärinlausunto edunvalvonnan tarpeestaan. Jos maistraatti selvittää edunvalvonnan tarvetta toisen henkilön tekemän ilmoituksen perusteella, silloin maistraatti pyytää itse terveydenhuollolta lääkärinlausuntoa edunvalvonnan tarpeesta.

Lääkärinlausunnon lisäksi maistraatti kuulee asiassa edunvalvontaan esitettyä henkilöä, mikäli hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Lisäksi maistraatti voi kuulla hakijan tai edunvalvontaan esitetyn henkilön läheisiä sekä tarvittaessa pyytää selvityksiä ja lausuntoja eri viranomaisilta, kuten sosiaalitoimelta, ulosottoviranomaiselta, hoitohenkilökunnalta ja pankilta.

Nopeaa apua lakiasioihin.