Elatusvelvollisuus puolisoa kohtaan lakkaa avioeroon, minkä jälkeen molemmat ovat omillaan. Elatusapu entiselle puolisolle on poikkeusjärjestely.

Elatusapu entiselle puolisolle

Puolisoiden välinen elatusvelvollisuus lakkaa avioeroon. Puolisot voivat tietenkin sopia keskenään siitä, että toinen puoliso maksaa toiselle elatusapua avioliiton jälkeenkin. Tämän sopimusmahdollisuuden lisäksi puoliso voidaan myös poikkeuksellisesti velvoittaa suorittamaan elatusapua toiselle puolisolle. Elatusavun suorittamisen velvollisuuden edellytyksenä on tietenkin elatusavun tarve eli että toisen puolison katsotaan tarvitsevan elatusapua avioliiton jälkeen. Jos tällaista elatuksen tarvetta ei ole, ei elatusavun muita edellytyksiä tarvitse edes miettiä.

Elatusapu avioliiton jälkeen tulee yleensä kyseeseen ainoastaan silloin, kun toinen puoliso on vailla itsenäistä elatuskykyä ja elatuskyvyn puute johtuu avioliitosta. Jälkimmäinen edellytys tekee puolisoiden välisestä elatusavusta harvinaisen. Avioero itsessään ei koskaan voi olla elatusavun perusteena.

Sen lisäksi, että toinen puoliso on elatuksen tarpeessa, elatusavun määräämisen tulee olla vielä kohtuullista maksavalle puolisolle. Tässä kohtuullisuuden harkinnassa otetaan huomioon elatusvelvollisen maksukyky ja kaikki muut asiaan vaikuttavat seikat. Avioeron jälkeinen elatusapu on vähimmäissuojan luontoinen. Sen avulla ei siis ole tarkoituskaan säilyttää avioliiton aikaista elintasoa.

Päätöksen elatusavun suorittamisesta antaa tuomioistuin. Elatusapu voidaan vahvistaa suoritettavaksi joko toistaiseksi tai määräajaksi. Velvollisuus toistaiseksi määrätyn elatusavun suorittamiseen päättyy, mikäli elatusapuun oikeutettu solmii uuden avioliiton. Jos muuttuneiden olosuhteiden takia elatusavun maksamista ei enää pidetä aiheellisena, tuomioistuimen antamaa päätöstä voidaan muuttaa. Elatusapu voidaan vahvistaa maksettavaksi myös kertakaikkisena eli niin, että koko elatusapu maksetaan yhdellä kertaa. Edellytyksenä kertakaikkisen elatusavun maksamiselle on, että elatusvelvollisen varallisuusolot ja muut seikat antavat siihen aihetta.

Nopeaa apua lakiasioihin.