Puolisoiden varat ja elatus

Elatusapu entiselle puolisolle ›

Elatusvelvollisuus puolisoa kohtaan lakkaa avioeroon, minkä jälkeen molemmat ovat omillaan. Elatusapu entiselle puolisolle on poikkeusjärjestely. Elatusapu entiselle puolisolle Puolisoiden välinen elatusvelvollisuus lakkaa avioeroon. Puolisot voivat tietenkin sopia keskenään siitä, että toinen puoliso maksaa toiselle elatusapua avioliiton jälkeenkin. Tämän sopimusmahdollisuuden lisäksi puoliso voidaan myös poikkeuksellisesti velvoittaa suorittamaan elatusapua toiselle puolisolle. Elatusavun suorittamisen velvollisuuden edellytyksenä on tietenkin elatusavun Lue lisää ›

Ositus: Puolison elatusvelvollisuus ›

Avioliittolain mukaan kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Puolisoiden elatus käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen (AL 46 §). Nykyisessä avioliittolaissa ei ole avattu tarkemmin sitä, mitä elatusvelvollisuus pitää käytännössä sisällään. Vielä vuoden 1929 avioliittolain 46 §:ssä elatusvelvollisuuden sisältö oli ilmaistu selkeästi: ”Puolisoiden tulee kykynsä ja Lue lisää ›

Puolison elatusvastuun laiminlyöminen ›

Miten puolison elatusvastuu toteutuu? Jos puoliso laiminlyö elatusvelvollisuutensa tai jos puolisot asuvat erillään, tuomioistuin voi velvoittaa puolison maksamaan elatusapua toiselle puolisolle. Elatusapua on vaadittava suoritettavaksi kanneteitse puolison kotipaikan käräjäoikeudessa. Asialle kannattaa laittaa lakimies, jonka välityksin voi ensin yrittää laatia elatussopimusta. Elatussopimus on varautumista tulevaan tai vaihtoehtoinen menettely elatusapuriidalle tuomioistuimessa. Jos puoliso ei maksa elatusta mitä Lue lisää ›

Puolison velat ›

Joutuuko puoliso vastaamaan toisen puolison veloista? Kumpikin puoliso vastaa itse yksin tekemästään velasta, oli velka sitten tehty ennen tai jälkeen vihkimisen. Avioliiton solmiminen ei suinkaan takaa edes osittaista vapautusta veloista. Myöskään avioliiton purkautumisen jälkeen puoliso ei joudu vastuuseen sellaisesta velasta, jonka toinen puoliso on yksin tehnyt. Puolisot voivat toki halutessaan ottaa yhdessä velkaa, josta myös Lue lisää ›

Puolisoiden omistussuhteet ja yhteinen omaisuus ›

Onko avioliiton aikana hankittu omaisuus yhteistä? Puolisoiden omistussuhteet eivät avioliiton solmimisen johdosta muutu. Kumpikin puoliso omistaa edelleen yksin sen omaisuuden, jonka hän omisti ennen avioliiton solmimista. Samoin omaisuus, jonka puoliso hankkii avioliiton aikana tai saa perintönä, lahjana taikka lotossa, on yksin hänen omaisuuttaan. Puolisot voivat hankkia omaisuutta myös yhteiseen omistukseen maksamalla kauppahinnan puoliksi omista varoistaan. Lue lisää ›

Aviovarallisuusjärjestelmä ›

Mitä aviovarallisuusjärjestelmä pitää sisällään? Aviovarallisuusjärjestelmän keskeiset periaatteet ovat omaisuuden erillisyys, velkojen erillisyys ja laaja sopimusvapaus. Avioliiton johdosta puolisoiden omistaman omaisuuden omistussuhteet eivät muutu. Vallitsee omistuksen erillisyys. Puolisoiden omistuskysymyksiä ratkaistaessa noudatetaan lähtökohtaisesti yleisiä siviilioikeudellisia sääntöjä. Pääsääntönä on tällöin nimiperiaate. Puolisoilla on kuitenkin suoraan lain nojalla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus on odotusoikeus, joka toteutetaan omaisuuden osituksessa. Järjestelmää Lue lisää ›

Elatussopimus puolisoiden kesken ›

Avioliittolain mukaan puolisot voivat tehdä keskenään sopimuksen toiselle puolisolle suoritettavasta elatusavusta. Elatussopimus on tehtävä kirjallisesti sekä esitettävä sen kunnan sosiaalilautakunnalle vahvistettavaksi, jossa puolisoilla tai toisella heistä on kotipaikka. Sosiaalilautakunnan on ennen sopimuksen vahvistamista harkittava, voidaanko sopimusta pitää kohtuullisena ottaen huomioon puolison elatuksen tarve, toisen puolison maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Puolisoiden välistä elatussopimusta ei Lue lisää ›