Avoliitto

Lapsen hankkiminen yksin ›

Adoptiolaki mahdollistaa lapsen hankkimisen myös yksin. Adoptiota yksin hakeva voi olla joko avioliitossa oleva puoliso tai avioton. Pääsääntöisesti avioliitossa elävät puolisot voivat yhdessä hakea adoptiota, jos kyseessä on alaikäinen lapsi. Avioliitossa elävä puoliso ei voi yksin adoptoida alaikäistä lasta ellei kyse ole hänen aviopuolisonsa lapsesta tai omasta lapsesta, joka on aikaisemmin annettu adoptioon. Aviopuoliso voi Lue lisää ›

Avoliiton päättyminen eli avoero ›

Avoliitosta puhuttaessa tarkoitetaan parisuhdetta, jossa puolisot asuvat yhteisessä taloudessa, mutta heitä ei ole kuitenkaan vihitty avioliittoon. Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa avopuoliso määritellään seuraavasti: ”Avopuolisoilla tarkoitetaan tässä laissa yhteistaloudessa asuvia parisuhteen (avoliiton) osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avopuolisoksi ei kuitenkaan Lue lisää ›

Omaisuuden jako avoliitossa ›

Omaisuuden jako avoliitossa perustuu siihen, että avopuolisoilla on omat omaisuutensa ja omat velvoitteensa itsenäisesti sekä toisistaan riippumattomasti. Avoliitto ei pääsääntöisesti vaikuta avopuolisoiden oikeusasemiin millään tavoin. Lähtökohtaisesti avopuolisoita pidetään vieraina henkilöinä toisilleen. Avoliitto ja omaisuus Avoliittoja koskevan erityissääntelyn puuttuessa sovellettavaksi tulevat yleiset siviili- ja varallisuusoikeudelliset säännökset, joiden avulla ratkaistaan myös kahden toisilleen tuntemattoman henkilön oikeussuhteet. Koska avoliitto on lailla Lue lisää ›

Avoliiton oikeusvaikutukset ›

Avoliitolla tarkoitetaan tilannetta, jossa parisuhteen osapuolet asuvat yhdessä samassa taloudessa. Kyseessä voi siis olla hyvin samankaltaiset olot kuin esimerkiksi avioliitossa. Avoliitolla ei kuitenkaan ole samanlaisia oikeusvaikutuksia kuin avioliitolla. Parisuhteen osapuolten väliset asiat ratkaistaan pitkälti samoin kuin kahden toisilleen vieraan henkilön asiat. Oikeusvaikutukset avoliitossa eroavat jonkin verran avioliitosta. Näitä eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä käsitellään seuraavissa kappaleissa. Avopuolisoiden Lue lisää ›

Avopuolison oikeudet kun avoliitto päättyy ›

Avoliitto ei vaikuta puolisoiden omistussuhteisiin samalla tavalla kuin esimerkiksi avioliitto. Jos avioliitto päättyy, kumpikin puoliso pitää oman omaisuutensa. Vastavuoroisesti avoliiton päättyessä eroon tai toisen puolison kuolemaan on suoritettava omaisuuden erottelu. Näin tehdään, jos puoliso tai tämän perillinen sitä vaatii. Avopuolison oikeudet varallisuuden suhteet ovat heikommat kuin aviopuolison. Yhteisomistuksen purkaminen avoliiton päättyessä Jos parilla on yhteistä omaisuutta, yhteisomistus Lue lisää ›

Avoliitto ›

Avoliitoksi kutsutaan kahden henkilön yhdessäolon muotoa, jolla ei ole mitään virallista myötävaikutusta, esim. avioliitto. Avoliitto syntyy, kun kaksi henkilöä muuttaa yhteiseen talouteen, mutta he eivät ole avioliitossa. Yhdessäolosta käytetäänkin joskus nimitystä asuinliitto. Näin nimitys eroaa kirjoitusasultaan selvemmin avioliitosta, yleisimmästä yhdessäolon muodosta. Avioliitto on siis avioliittolaissa määritelty kahden ihmisen välinen sopimus, jossa pariskunta on yhteistuumin sopineet menevänsä Lue lisää ›