Avioero

Henkilökohtainen esine osituksessa ›

Kun avioliitto päättyy, joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, tehdään omaisuuden ositus. Avioliittolain mukaan, jos avioliitto päättyy avioeroon, tehdään ositus puolisoiden välillä. Jos avioliitto taas päättyy toisen puolison kuolemaan, perintökaaren mukaan ositus tehdään lesken ja perillisten välillä. Omaisuuden ositus ja henkilökohtainen esine osituksessa Osituksessa osapuolet ovat joko avioerotapauksissa puolisot tai kuolemantapauksissa leski sekä ensin kuolleen puolison oikeudenomistajat. Lue lisää ›

Omaisuuden hukkaaminen ennen ositusta ›

Puolisoiden tulee hoitaa avio-oikeuden alaista omaisuutta avioliiton aikana niin, että se ei aiheettomasti vähene toisen puolison vahingoksi. Tätä kutsutaan huolenpitovelvollisuudeksi. Huolenpitovelvollisuus ei estä puolisoa käyttämästä omaa varallisuuttaan haluamallaan tavalla, koska Suomessa on voimassa omaisuuden erillisyyden periaate myös avioliitossa aviopuolisoiden välillä. Huolenpitovelvollisuus estää kuitenkin tarkoituksellisen omaisuuden hukkaamisen toisen puolison vahingoksi. Huolenpitovelvollisuus ei pääty avioliiton purkautumiseen, vaan se Lue lisää ›

Ositus avioerossa ›

Usein avioero-ositus tehdään joko välittömästi avioeron jälkeen tai vasta myöhemmin avioeron astuttua voimaan. Takarajaa osituksen tekemiselle ei kuitenkaan ole, mutta suositeltavaa on toimia välittömästi. Omaisuuden ositus ja avioero ositus Sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille käräjäoikeuteen, voivat kummatkin puolisot vaatia omaisuuden jakoa eli ositusta toimitettavaksi. Näin ollen puolisoiden ei tarvitse jäädä odottamaan Lue lisää ›

Avioerohakemus yksin tai yhdessä ›

Avioeroa on mahdollista hakea yksin tai yhdessä jättämällä avioerohakemus. Tämä asia mietityttää usein avioeroa hakevaa. Kummatkin tavat ovat mahdollisia, koska molemmat puolisot ovat oikeutettuja hakemuksen tekemiseen. Aviopuolisoiden oikeus avioeroon ja avioeron hakeminen Aviopuolisoilla on ehdoton oikeus avioeroon. Avioeropäätöstä ei tarvitse perustella. Avioeroa on haettava jommankumman puolison kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudelta. Koska molemmat puolisot ovat Lue lisää ›

Avioero ilman harkinta-aikaa ›

Avioero tarkoittaa yhteiselon lopettamista. Aviopuolisoiden aviovarallisuussuhde ja -järjestelmä puretaan omaisuuden osituksessa avioeron tultua vireille. Avioero puretaan tuomioistuimen päätöksellä puolen vuoden (6 kk) harkinta-ajan jälkeen. Lisäksi avioero on mahdollista saada ilman harkinta-aikaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Ilman harkinta-aikaa tuomittava avioero Avioliiton purkaminen ilman harkinta-aikaa edellyttää, että puolisot ovat asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta (2 v). Erillään asumisen pitää Lue lisää ›

Omaisuuden ositus ›

Omaisuuden ositus on avioliitto-oikeudellinen toimitus, jossa avioliiton purkauduttua tai avioeron vireillä ollessa puretaan puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Omaisuuden ositus on toimitettava myös silloin, kun puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Muiden kuin aviopuolisoiden ja rekisteröityjen kumppanien välillä ei ositusta toimiteta, koska avio-oikeutta vastaavaa oikeutta toisen omaisuuteen ei muilla pariskunnilla ole. Omaisuuden osituksesta säädellään niin Lue lisää ›

Osituksessa puretaan puolisoiden aviovarallisuusyhteys ›

Mikä on omaisuuden ositus? Ositus on pohjimmiltaan aviovarallisuusoikeudellinen instituutio. Osituksessa toteutetaan avio-oikeus ja näin puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuusyhteys. Ositus voi tulla suoritettavaksi avioeron perusteella, jolloin puhutaan avioero-osituksesta. Puolison kuoleman jälkeen suoritettavasta osituksesta voidaan käyttää nimitystä jäämistöositus. Perintökaaren perinnönjakoa koskevat menettely- ja muotosäännökset tulevat soveltuvilta osiltaan noudatettaviksi myös avioero-osituksen yhteydessä. Jäämistöositus on perinnönjakoa edeltävä ja tästä Lue lisää ›

Yhteiselämän lopetettaminen muuttohaluttoman puolison kanssa ›

Miten saan yhteiselämän lopetetuksi, jos aviopuoliso ei ole suostuvainen muuttamaan? Avioeron yhteydessä voidaan puolison hakemuksesta tuomioistuimen ratkaistavaksi saattaa yhteiselämän lopettaminen ja se, kumpi puolisoista saa toistaiseksi jäädä asumaan perheen yhteiseen kotiin. Muita avioeron yhteydessä tuomioistuimen ratkaistaviksi saatettavia asioita voivat olla elatusavun suorittaminen lapselle tai puolisolle sekä lapsen asuminen, huolto ja tapaamisoikeus. Kaikista mainituista asioista voidaan Lue lisää ›

Perheasioiden sovittelu: Vapaamuotoinen ratkaisumenettely ristiriitoihin ja ongelmiin ›

Perheasioiden sovittelu on avioliittolaissa säädetty perheenjäsenten välisten ristiriitojen ja ongelmien selvittely- ja ratkaisumenettely. Avioliittolain pyrkimys perheasioiden sovittelussa on, että puolisoiden väliset ristiriidat avioliitossa sekä avioliiton purkautuessa esiin tulevat ongelmat voitaisiin ratkaista oikeudenkäynnin ulkopuolella. Luontevimmin tämä tapahtuu puolisoiden välisin neuvotteluin ja sopimuksin. Perheasioiden sovittelu koskee niin yhteiselämän kestäessä ilmaantuvia kuin avioerotilanteessa selvitettäviä ristiriitoja. Olisi hyvä, että Lue lisää ›

Avioerohakemus ›

Miten avioeroa haetaan? Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta. Avioerohakemuksen voi tehdä puoliso yksin tai puolisot yhdessä. Avioeron hakemiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Riittää kun hakemuksessa ilmoittaa hakevansa avioeroa harkinta-ajan jälkeen taikka ilman harkinta-aikaa kahden vuoden erillään asumisen perusteella. Avioerohakemuksen voi saattaa vireille vaikka jo heti vihkimispäivänä ja avioero on tällöin mahdollista saada aikaisintaan kuuden kuukauden harkinta-ajan Lue lisää ›