Puolisoiden tulee hoitaa avio-oikeuden alaista omaisuutta avioliiton aikana niin, että se ei aiheettomasti vähene toisen puolison vahingoksi. Tätä kutsutaan huolenpitovelvollisuudeksi. Huolenpitovelvollisuus ei estä puolisoa käyttämästä omaa varallisuuttaan haluamallaan tavalla, koska Suomessa on voimassa omaisuuden erillisyyden periaate myös avioliitossa aviopuolisoiden välillä.

Huolenpitovelvollisuus estää kuitenkin tarkoituksellisen omaisuuden hukkaamisen toisen puolison vahingoksi. Huolenpitovelvollisuus ei pääty avioliiton purkautumiseen, vaan se jatkuu aina osituksen toimittamiseen saakka.

Omaisuuden hukkaamisen ilmeneminen

Omaisuuden hukkaaminen ilmenee lähinnä kolmella eri tavalla:

  1. Toinen puolisoista hoitaa huolimattomasti taloudellisia asioitaan.
  2. Toinen puolisoista käyttää väärin oikeuttaan vallita avio-oikeuden alaista omaisuuttaan. Vallinnalla tarkoitetaan omaisuutta koskevia hallintatoimia ja oikeutta määrätä siitä.
  3. Toinen puolisoista aiheuttaa hänen oloihinsa soveltumattomalla menettelyllä avio-oikeuden alaisen omaisuutensa vähentymisen toista puolisoa loukkaavalla tavalla.

Käytännössä omaisuuden hukkaaminen saattaa tarkoittaa esimerkiksi puolisoiden varallisuusoloihin nähden huomattavaa lahjoitusta tai alihintaista avio-oikeuden alaisen omaisuuden luovutusta. Oikeuskäytännössä esimerkiksi perinnöstä luopumista ei ole katsottu omaisuuden hukkaamiseksi. Hukkaaminen tulee kysymykseen, jos se tapahtuu ositusperusteen eli avioeron vireilletulon tai toisen puolison kuoleman jälkeen.

Puolison pyrkimykset omaisuuden hävittämiseen

Puoliso voi yrittää tarkoituksellisesti hävittää omaisuuttaan ennen ositusta, sillä menettely johtaa aina hänen kannaltaan edullisempaan lopputulokseen osituksessa. Omaisuuden määrä vaikuttaa avio-osan suuruuteen ja sekä mahdollisesta maksettavaan tasinkoon.

Jos toisella puolisolla on omaisuutta vähemmän, niin kääntyy tämä osituksessa puolisolle edullisemmaksi. Käytännössä puoliso voi siis myydä tai luovuttaa omaisuuttaan ennen osituksen toimittamista alihintaan tai kokonaan ilman vastiketta. Lisäksi omaisuutta voidaan myös ”hukata” eli piilottaa väittäen sitä hävinneeksi.

Jos toinen puoliso hukkaa omaisuuttaan, toisella puolisolla on mahdollisuus saada suojaa puolison toimenpiteitä vastaan ennallistamis- eli restituutioperiaatteen kautta.

Ennallistamisperiaate eli restituutioperiaate

Ennallistamisperiaatteella tarkoitetaan sitä, että alihintaan tai vastikkeetta luovutettu omaisuus otetaan huomioon omaisuuden osituksessa kuin se olisi edelleen tallella. Omaisuuden arvoksi otetaan sen laskennallinen arvo ositushetkellä.

Ennallistamisperiaatetta ei sovelleta silloin, kun omaisuutta on luovutettu normaalein kauppaehdoin, ilman hukkaamista. Tällöin ositettavan omaisuuden säästö ei ole kokonaisuudessaan vähentynyt, vaikka omaisuus onkin vaihtanut muotoaan.

 

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Lue lisää omaisuudesta ja omaisuuden jaossa avioliitossa ja siitä mitä omaisuudelle käy avioerossa.

Nopeaa apua lakiasioihin.