Osituksessa on mahdollista erottaa kaksi vaihetta: laskennallinen ja reaalinen vaihe. Laskennallisessa osituksessa määritetään kummankin osapuolen arvomääräinen osuus avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Pääsääntöisesti tämä on puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteisestä säästöstä.

Laskennallisessa osituksessa kummankin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on myös erikseen määritettävä, jotta mahdollista tasinkoa maksava puoliso saadaan selville. Osituksen laskennallista vaihetta seuraa osituksen reaalinen vaihe, jossa puolisoille luovutetaan laskennallista arvomäärää vastaava omaisuus ja enemmän omistava puoliso joutuu suorittamaan tasinkoa vähemmän omistavalle.

Miten omaisuuden ositus toimitetaan?

Säästöä määritettäessä puolison omaisuuden arvosta vähennetään puolison henkilökohtaiset velat. Puolisoiden yhteinen velka vähennetään kummankin puolison avio-oikeuden alaisesta säästöstä siinä suhteessa kuin velka puolisoiden kesken jakaantuu. Samoin yhteisissä nimissä oleva omaisuus jaetaan kummankin puolisoiden avio-oikeuden alaiseen säästöön omistuksen suhteessa.

Mahdollinen avio-oikeuden ulkopuolinen omaisuus eli ns. vapaa omaisuus jätetään osituslaskelman ulkopuolelle. Se, kenen nimissä vapaa omaisuus on, saa sen myös pitää. Vapaan omaisuuden osalta kysymyksessä on omaisuuden erottelu. Samassa toimituskirjassa ja toimituksessa voidaan käsitellä puolisoiden koko omaisuuden kohtalo.

Tasinko on avio-oikeuden toteuttamiseksi toiselle puolisolle suoritettava tasauserä. Tasinkoa suorittava saa määrätä, mitä omaisuutta hän tasinkona suorittaa tai vaihtoehtoisesti hänellä on oikeus suorittaa tasinko rahana. Puolisoiden yhteinen omaisuus on omaisuuden osituksessa taikka erottelussa vaadittaessa jaettava.

Jäämistöositus

Jäämistöosituksen osapuolina ovat eloonjäänyt puoliso sekä kuolleen puolison perilliset. Ositus voidaan heidän välillään toimittaa osapuolten välisenä sopimuksena, josta laaditaan osituskirja.

Jos sopimusositus ei onnistu tai sitä ei haluta tehdä, on mahdollista myös hakea kuolinpesään pesänselvittäjä ja -jakaja ositusta toimittamaan. Tätä on haettava käräjäoikeudelta erillisellä hakemuksella. Hakemuksen voi tehdä kukin pesän osakkaista itsenäisesti ilman perusteluja. Jokaisella osakkaalla on oikeus saada kuolinpesään pesänselvittäjä tai pesänjakaja ositusta ja sitä seuraavaa perinnönjakoa toimittamaan. Tehtävään määrätty henkilö toimittaa osituksen ja tekee ratkaisun itsenäisesti, ellei osituksen osapuolet sovi asiaa keskenään.

Lähde §: avioliittolaki ja perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.