Ositus avioerossa

Ositus: Milloin ositussopimus on lainvoimainen? ›

Ositustoimituksesta laaditaan aina kirjallinen sopimus, osituskirja. Toimitusositus saa lainvoiman kuuden kuukauden kuluttua pesänjakajan tekemän päätöksen jälkeen, eli kun perintökaaressa säädetty moiteaika on kulunut umpeen (PK 23:10). Pesänjakaja voi myös tehdä itseoikaisun ennen osituksen lainvoimaiseksi tuloa, ja se voi koskea kaikenlaisia virheitä. Jos kyse on toimitusosituksen aikana osapuolten tekemästä sopimuksesta, pesänjakaja ei voi oikaista siinä olevia Lue lisää ›

Voiko avioehtosopimuksen puuttuminen johtaa kohtuuttomaan osituksen lopputulokseen? ›

Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun rikkaan ja köyhän henkilön lyhyt avioliitto on päättynyt eroon eikä avioehtosopimusta ole tehty. Avioehtosopimuksen tekemisen tarkoitus voi olla pelkästään se, että varakkaampi osapuoli varautuu riskiin, että hän joutuu osituksessa luovuttamaan puolet omaisuudestaan, jos avioliitto ei kestäkään. Hovioikeuskäytännössä on katsottu, että jättämällä avioehtosopimus tekemättä otetaan riski omaisuuden menettämisestä. Eräässä Helsingin hovioikeuden ratkaisemassa Lue lisää ›

Ositus: sovittelun yleiset edellytykset ›

Sovittelun yleiset edellytykset  Puolittamisperiaatteen säännönmukainen noudattaminen voi johtaa epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen. Osituksen epäoikeudenmukaista lopputulosta varten on avioliittolain 103b §:ssä on säädetty mahdollisuudesta sovitella ositusta. Avioliittolain 103b.1. §:n mukaan ositusta voidaan sovitella, jos ositus muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen taikka siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Edellä kuvattuja asioita, lopputuloksen kohtuuttomuus ja perusteeton taloudellinen etu, kutsutaan sovittelun yleisiksi edellytyksiksi. Lopputuloksella tarkoitetaan Lue lisää ›

Ositussopimus: moittiminen, mitättömyys ja oikeuspaikka ›

Jos ositus on toimitettu puolisoiden keskinäisellä sopimuksella ilman että pesänjakajaa on määrätty, sopimusosituksen moitekanteen nostamiselle ei ole laissa säädettyä tarkkarajaista moiteaikaa. Kanne on tällöin nostettava kohtuullisessa ajassa. Koska osituksessa ei sovelleta prosessioikeudellista prekluusioperiaatetta, kanne on nostettavissa, vaikka osapuoli tiesi sopimusta tehdessään niistä seikoista, joihin hän perustaa vaatimuksensa.  Miten ositussopimus tehdään?  Jotta ositussopimus olisi pätevä, siitä on laadittava Lue lisää ›

Ositus: Pesänjakajan tehtävät ja toimivalta osituksessa ›

Suomen aviovarallisuusjärjestelmä on rakennettu osapuolten välisiä ositusriitoja silmällä pitäen siten, että riitojen selvittäminen kuuluu ensiasteena pesänjakajalle. Tämä voi merkitä käytännössä esimerkiksi sitä, että jos puolisolla on kiistaton tasinkosaatava, jonka toinen osapuoli kieltäytyy suorittamasta, tasinkoon oikeutettu ei voi suoraan vaatia suoritusta kanteella käräjäoikeudessa. Hänen on ensin haettava pesänjakajan määräämistä.  Perintökaaren mukaan pesänjakajan on toiminnallaan koetettava saada Lue lisää ›

Ositus: muutoksenhaku pesänjakajan ratkaisuun osituksessa ›

Ositukseen tyytymätön osapuoli saattaa pitää pesänjakajan tekemää ositusratkaisua vääränä tai hän saattaa tulla katumapäälle siitä, millaiseen sopimukseen hän on mennyt osituksessa suostumaan. Hän saattaa myös vasta tässä vaiheessa havahtua vaatimaan osituksen sovittelua. Avioliittolain 103 b.3 §:n viittaa juuri jälkimmäiseen tilanteeseen. Pykälän sanamuodon mukaan osituksen sovitteluvaatimus on mahdollista tehdä vielä ’osituksen jälkeen’. Sillä tarkoitetaan juuri osituksen moiteoikeudenkäyntiä.  Muutoksenhaku Lue lisää ›

Ositus: Pesänjakajan hakeminen ositusta varten ›

Vaikka avioerot ovat usein riitaisia elämänvaiheita, ja varallisuussuhteiden selvittäminen voi olla hankalaa, puolisot useimmissa tapauksissa pystyvät selvittämään asiansa keskenään ilman ulkopuolista väliintuloa. Toimitusositus on menettelynä selvästi harvinaisempi kuin sopimusositus. Toisinaan on kuitenkin tilanteita, jolloin ositus ei ole mahdollista osapuolten keskinäisellä sopimuksella. Tällaisia tilanteita varten avioliittolaissa on säädetty mahdollisuudesta hakea pesänjakajan määräämistä (AL 98 § ja Lue lisää ›

Ositus: Puolittamisperiaate osituksessa ›

Avioliiton purkautuessa puolisoiden välinen varallisuussuhde puretaan osituksessa. Osituksessa selvitetään avioliiton osapuolten varat ja velat, ja omaisuus jaetaan. Sikäli kun mainitut varat ja velat ovat avio-oikeuden alaisia, ne muodostavat yhteenlaskettuna puolisoiden yhteisen omaisuuden säästön.   Tasingon maksuvelvollisuus ja suorittamistapa  Osituksessa enemmän omistavan puolison tulee toisen puolison sitä vaatiessa suorittaa niin kutsuttua tasinkoa vähemmän omistavalle siten, että puolisoiden varallisuusasema muodostuu yhtä suureksi. Osapuolista se, joka osoittautuu Lue lisää ›

Ositus: Avioehtosopimus ›

Mikä on avioehtosopimus ja miksi sellaisia tehdään?  Aviopuolisoilla on mahdollisuus muokata heitä koskevaa aviovarallisuusjärjestelmää avioehtosopimuksella siten, että he voivat sulkea joko kokonaan tai osittain avio-oikeuden avioliittonsa ulkopuolelle. Avioehtosopimuksen solmimisen tarkoitus on ennakolta sitovasti sopia avio-oikeuden laajuudesta. Avioehtosopimus on tiukasti määrämuotoinen oikeustoimi. Avioliittolain 41 §:n mukaan avioehtosopimus voi sisältää kolmenlaisia määräyksiä. Ennen avioliittoa tai sen aikana tekemässään Lue lisää ›

Ositus: Onko kaikki omaisuus avioliitossa yhteistä?   ›

Suomalainen aviovarallisuusjärjestelmä on rakennettu omaisuuden erillisyyden periaatteen varaan. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa sitä kuvataan yleensä omaisuuden erillisyysjärjestelmäksi. Avioliittolain 2 luvun 34 §:n mukaan se omaisuus, mikä puolisolla on avioliittoon mennessään, kuuluu edelleen hänelle. Niin ikään on hänen omaisuuttaan, mitä hän avioliiton aikana saa. Avioliiton solmiminen ei siis luo oikeudellisesti yhteistä pesää eikä synnytä yhteisomistusta. Silloin, kun syntyy Lue lisää ›