Ositus avioerossa

Ositus: Mitä osituksella tarkoitetaan? ›

Osituksella tarkoitetaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja jakamista tilanteissa, joissa avioero on tullut vireille tai purkautunut kuoleman perusteella. Ositus on menettely, jossa aviopuolisoiden aviovarallisuussuhde puretaan lopullisesti. Ositus voidaan määritellä myös toimituksena, jossa avio-oikeus toteutetaan.   Ositusmenettely ei automaattisesti seuraa avioeron vireille tuloa tai toisen puolison kuolemaa, vaan ositus toimitetaan, jos toinen puoliso tai kuolleen puolison perillinen Lue lisää ›

Ositus avioerossa ›

Usein avioero-ositus tehdään joko välittömästi avioeron jälkeen tai vasta myöhemmin avioeron astuttua voimaan. Takarajaa osituksen tekemiselle ei kuitenkaan ole, mutta suositeltavaa on toimia välittömästi. Omaisuuden ositus ja avioero ositus Sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille käräjäoikeuteen, voivat kummatkin puolisot vaatia omaisuuden jakoa eli ositusta toimitettavaksi. Näin ollen puolisoiden ei tarvitse jäädä odottamaan Lue lisää ›

Tasinkoprivilegi — oikeus olla luovuttamatta tasinkoa ›

Tasinkoprivilegi tai tasinkoetuoikeus tarkoittaa etuoikeutta olla luovuttamatta tasinkoa toiselle puolisolle tämän ollessa konkurssissa tai lesken oikeutta olla luovuttamatta tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Jos puolison tai kuolleen puolison omaisuus on jouduttu luovuttamaan konkurssipesään, toinen puoliso tai tämän perilliset eivät ole velvollisia luovuttamaan omaisuutta tasinkona osituksessa eloonjääneelle puolisolle. Puolestaan osituksessa, joka toimitetaan ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen, Lue lisää ›

Osituksen sovittelu ›

Avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan on tämän jälkeen tehtävä avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvitys ja tasaaminen eli ositus. Avioliittolain mukaan osituksen sovittelu on myös mahdollista. Millaisissa tilanteissa ositusta voidaan yleensä sovitella?  Lain esitöiden ja korkeimman oikeuden sovitteluratkaisujen perusteluiden valossa voidaan todeta, että sovittelu tulee tyypillisesti kysymykseen silloin, kun avioliitto on jäänyt lyhytkestoiseksi, toinen puolisoista on selvästi toista varakkaampi, eikä avio-oikeutta ole suljettu Lue lisää ›

Omaisuuden ositus ›

Omaisuuden ositus on avioliitto-oikeudellinen toimitus, jossa avioliiton purkauduttua tai avioeron vireillä ollessa puretaan puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Omaisuuden ositus on toimitettava myös silloin, kun puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Muiden kuin aviopuolisoiden ja rekisteröityjen kumppanien välillä ei ositusta toimiteta, koska avio-oikeutta vastaavaa oikeutta toisen omaisuuteen ei muilla pariskunnilla ole. Omaisuuden osituksesta säädellään niin Lue lisää ›

Ositus: Puolison elatusvelvollisuus ›

Avioliittolain mukaan kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Puolisoiden elatus käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen (AL 46 §). Nykyisessä avioliittolaissa ei ole avattu tarkemmin sitä, mitä elatusvelvollisuus pitää käytännössä sisällään. Vielä vuoden 1929 avioliittolain 46 §:ssä elatusvelvollisuuden sisältö oli ilmaistu selkeästi: ”Puolisoiden tulee kykynsä ja Lue lisää ›