Tasinkoprivilegi tai tasinkoetuoikeus tarkoittaa etuoikeutta olla luovuttamatta tasinkoa toiselle puolisolle tämän ollessa konkurssissa tai lesken oikeutta olla luovuttamatta tasinkoa kuolleen puolison perillisille.

Jos puolison tai kuolleen puolison omaisuus on jouduttu luovuttamaan konkurssipesään, toinen puoliso tai tämän perilliset eivät ole velvollisia luovuttamaan omaisuutta tasinkona osituksessa eloonjääneelle puolisolle. Puolestaan osituksessa, joka toimitetaan ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen, ei eloonjäänyt puoliso ole velvollinen luovuttamaan omaisuuttaan tasinkona ensiksi kuolleen puolison perillisille.

Tasinkoetuoikeus

Oikeuskäytännön mukaan leski ei voi vedota pätevästi tasinkoetuoikeuteen tilanteessa, missä toimitetaan omaisuuden jako eloonjääneen puolison ja ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten kesken. Korkeimman oikeuden enemmistön mielestä laillista ositusta ei tässä tilanteessa voida toimittaa. Kysymykseen tuleva jakotoimitus ei siis ole perinnönjako, joka edellyttää ositusta, vaan erityissäännelty jako puolisonsa perineen lesken elinaikana. Kyseistä jakoa ei voida ilman lesken myötävaikutusta saada lesken elinaikana toimitettua.

Tasinkoprivilegiin vetoaminen

Avioliittolain mukaan tasinkoprivilegiin on vedottava osituksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että lesken on itse vedottava tasinkoprivilegiin osituksessa, joka toimitetaan ensiksi kuolleen puolison jälkeen eli jäämistöosituksessa. Lesken tulee vedota tasinkoprivilegiinsä ennen kuin ositus saatetaantosiasiallisesti loppuun, jotta ilmoitus tasinkoprivilegin käytöstä olisi mahdollisimman tehokas.

Tasinkoprivilegiin liittyy tietynlainen määräysvalta — leskellä on oikeus päättää, vetoaako hän tasinkoprivilegin käyttöön vaiko ei. Leski voi myös päättää tehokkaasti olla käyttämättä tasinkoprivilegiä hyväkseen, jolloin tätä pidetään laillisena oikeustoimena eikä sitä katsota lahjaksi perillisille. Lahjana ei pidetä myöskään sitä, että leski vetoaa tehokkaasti tasinkoprivilegiin osittain. Tästä poiketen, lesken ei ole katsottu voivan tehokkaasti luopua myöhemmin käyttämästään oikeudestaan tasinkoprivilegiin. Leski ei siis voi tehokkaasti vedota tasinkoprivilegiin ehdollisena — näin tehdessään katsotaan luovutus lahjaveronalaiseksi.

Lähde §: avioliittolaki ja perintökaari

Lue lisää osituksen toimittamisesta ja perinnön osituksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.