Isyys

Isyyskanteen vastustaminen ›

Voiko isyyskanteen vastustaminen estää isyyden vahvistamisen tai kumoamisen? Vastaus riippuu siitä, kuka on nostanut kanteen ja kuka sitä vastustaa. Isyyskanteen vastustaminen Isyyden vahvistamista voidaan vastustaa eri henkilöiden taholta eri vaiheissa. Ensinnäkin isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää on lähtökohtaisesti mahdollista, mutta miehen tunnustamista ei oteta vastaan, jos lapsen äiti vastustaa sitä. Varsinaista isyyden vahvistamista koskevaa kannetta Lue lisää ›

Isyyden vahvistaminen kuoleman jälkeen ›

Onko mahdollista nostaa isyyskanne kuoleman jälkeen? Jos lapsi on kuollut, kannetta ei voi nostaa. Miehen kuoleman jälkeen tilanne on kuitenkin toinen. Isän kuolema Isyyden vahvistamista koskevan kanteen nostamisessa on säännökset isyyslaissa. Isyyden vahvistamista koskevan kanteen saa nostaa ensinnäkin lapsi, jonka osalta isyyttä ei ole äidin avioliiton perusteella todettu (ei aviomiestä, joka oletettaisiin isäksi) eikä Digi- ja väestötietorekisterin Lue lisää ›

Isyyskanne ›

Isyyskanne voi koskea isyyden vahvistamista tai isyyden kumoamista. Molemmat kanteet on nostettava käräjäoikeudessa isyyslain edellytysten mukaisesti. Isyyskanne isyyden vahvistamiseksi Isyyden vahvistamista koskevan kanteen saa nostaa ensinnäkin 15 vuotta täyttänyt lapsi, jonka osalta isyyttä ei ole äidin avioliiton perusteella todettu (ei aviomiestä, joka oletettaisiin isäksi), eikä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistettu. Lapsi itse voi Lue lisää ›

Lapsen tunnustaminen avoliitossa ›

Lapsen tunnustaminen avoliitossa on isyyden vahvistamisen edellytys. Lapsen tunnustaminen tehdään kunnan lastenvalvojalle tai maistraatissa tunnustamisen vastaanottajalle. Lapsen tunnustaminen avoliitossa Mikäli mies ei ole lapsen syntyessä avioliitossa lapsen äidin kanssa, isyys on erikseen tunnustettava isyyslain säännösten mukaisesti. Miehen, joka haluaa tunnustaa isyytensä, tulee henkilökohtaisesti ilmoittaa kunnan lastenvalvojalle tai maistraatin virkailijalle olevansa lapsen isä. Tunnustamisen voi tehdä myös Lue lisää ›

Isyys avioliiton perusteella ›

Jos lapsen äiti on lapsen syntymän aikaan avioliitossa miehen kanssa, määräytyy lapsen isyys avioliiton perusteella ja aviomiehestä tulee lapsen isä. Isyys avioliiton perusteella Avioliitossa syntyneen lapsen isä määräytyy avioliittoon perustuvan isyysolettaman mukaan. Isyyslain 2 §:n mukaan aviomies on lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Tämä aviomiehen isyysolettama on hyvin vahva. Sitä sovelletaan, vaikka sen tiedettäisiin Lue lisää ›

Isyyskanteen määräaika ›

Isyyskanteen määräaika Isyyskanteen, eli kanteen isyyden vahvistamiseksi tai kumoamiseksi, nostamisen määräaika vaihtelee hieman tilanteesta riippuen. Isyyskanteen nostamisen edellytykset mukaan lukien kanteen määräajat perustuvat isyyslakiin. Isyyskanteella voidaan ymmärtää sekä isyyden vahvistamista että kumoamista koskevia kanteita. Näiden vireille panijoita voivat olla lapsi, äiti, isäksi vahvistettu mies sekä mies, joka olettaa olevansa lapsen isä. Isyyden vahvistamista koskevaa kannetta ei Lue lisää ›

Isyyden vahvistaminen DNA-testillä ›

Isyyden vahvistaminen DNA testillä Isyyden vahvistamisen yleiset edellytykset ovat isyyslaissa. DNA-testiä koskevat säännökset ovat puolestaan laissa oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta. DNA-testin voi tehdä henkilöt vapaaehtoisesti ilman oikeudenkäyntiä tai viranomaisvetoista prosessia. Tällöin henkilöt, jotka haluavat testauttaa sukulaisuussuhteensa, voivat hakeutua yksityiselle klinikalle DNA -testin tekemistä varten. DNA -testauksella on isyyden selvittämisessä hyvin varma ja vahva näyttöarvo silloin, jos isyys on Lue lisää ›

Isyyden kumoaminen maistraatissa ›

Isyyden kumoaminen maistraatissa voidaan tehdä isyyslain reunaehtojen täyttyessä silloin, kun vanhemmat ovat asiasta yksimielisiä ja sitä yhdessä hakevat. Isyyden kumoaminen digi- ja väestötietovirastossa Isyyden kumoamista koskevat säännökset ovat isyyslaissa. Isyyden kumoaminen tehdään joko digi- ja väestötietovirastossa tai käräjäoikeudessa. Maistraatin toimivalta isyyden kumoamista koskevissa asioissa rajoittuu pieneen alueeseen muun jäädessä käräjäoikeuden toimialueelle. Aviomiehen isyys on kumottu, Lue lisää ›

Kanne isyyden kumoamiseksi ›

Kanne isyyden kumoamiseksi nostetaan käräjäoikeudessa. Kanteen saa nostaa lapsi, äiti tai mies, jonka isyys on avioliiton perusteella todettu tai maistraatissa vahvistettu. Kanne isyyden kumoamiseksi Isyyden kumoamista koskevan kanteen nostamisesta säädetään isyyslaissa. Isyyden kumoamista koskevan kanteen saa käräjäoikeudessa nostaa lapsi, äiti tai mies, jonka isyys on avioliiton perusteella todettu tai maistraatin päätöksellä vahvistettu. Luonnollisesti pienen lapsen puhevaltaa Lue lisää ›

Kanne isyyden vahvistamiseksi ›

Kanne isyyden vahvistamiseksi nostetaan käräjäoikeudessa. Kanteen voi nostaa lapsi, jonk osalta isyyttä ei ole vahvistettu tai tunnustettu sekä mies, joka katsoo olevansa isä. Kanne isyyden vahvistamiseksi Isyyden vahvistamista koskevan kanteen nostamisessa on säännökset isyyslaissa. Isyyden vahvistamista koskevan kanteen saa nostaa ensinnäkin lapsi, jonka osalta isyyttä ei ole äidin avioliiton perusteella todettu (ei aviomiestä, joka oletettaisiin Lue lisää ›