Isyyden vahvistamisen yleiset edellytykset ovat isyyslaissa. DNA-testiä koskevat säännökset ovat puolestaan laissa oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta.

DNA-testin voi tehdä henkilöt vapaaehtoisesti ilman oikeudenkäyntiä tai viranomaisvetoista prosessia. Tällöin henkilöt, jotka haluavat testauttaa sukulaisuussuhteensa, voivat hakeutua yksityiselle klinikalle DNA -testin tekemistä varten.

Tuomioistuimella on valta määrätä DNA -testin tekemisestä. Tuomioistuin voi käsiteltävänään olevassa isyyden vahvistamista tai kumoamista koskevassa asiassa määrätä tutkimuksen tehtäväksi, jos asianosainen sitä vaatii tai jos tuomioistuin pitää sitä muutoin tarpeellisena asian selvittämiseksi.

Yleensä vaatimus DNA -testin tekemisestä lähtee asianosaisesta eli yleensä kantajasta. Kantaja siis voi esittää vaatimuksen siitä, että tuomioistuin velvoittaa vastaajan antamaan näytteen oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tekemistä varten. Ellei tällaista vaatimusta esitetä, voi myös tuomioistuin itse laittaa asian vireille, jos se pitää sitä ”muutoin tarpeellisena”. Asianosaisten ja tuomioistuimen lisäksi myös kunnan lastenvalvoja voi tilata tutkimuksen tietyissä erityistilanteissa.

dna-testaus

DNA -testi tehdään käytännössä siten, että tuomioistuin velvoittaa asiaan osalliset käymään terveyskeskuksessa/sairaalassa/muulla klinikalla sitä varten, että heistä otetaan sellaiset näytteet, joista DNA -on erotettavissa ja testi tehtävissä. Näytteet lähetetään asiantuntijalaboratorioon, josta tuomioistuimelle palautuu tulokset ja vastaukset niihin kysymyksiin, joita tuomioistuin on esittänyt. DNA-testin varmuus voi olla jopa yli 99,999 %.

DNA -testauksella on isyyden selvittämisessä hyvin varma ja vahva näyttöarvo silloin, jos isyys on epäselvä. Sen vuoksi se, joka on nostanut isyyden vahvistamista koskevan kanteen, haluaa monesti, että isyys varmistetaan / mahdollinen isyys testataan DNA -testillä.


Lue lisää oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta.

Lähde §: isyyslakilaki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta


Suomen Juristit Oy
27.2.2017)
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.