Mitä aviovarallisuusjärjestelmä pitää sisällään?

Aviovarallisuusjärjestelmän keskeiset periaatteet ovat omaisuuden erillisyys, velkojen erillisyys ja laaja sopimusvapaus. Avioliiton johdosta puolisoiden omistaman omaisuuden omistussuhteet eivät muutu. Vallitsee omistuksen erillisyys. Puolisoiden omistuskysymyksiä ratkaistaessa noudatetaan lähtökohtaisesti yleisiä siviilioikeudellisia sääntöjä. Pääsääntönä on tällöin nimiperiaate.

Puolisoilla on kuitenkin suoraan lain nojalla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus on odotusoikeus, joka toteutetaan omaisuuden osituksessa. Järjestelmää on osuvasti kuvattu termillä lykätty arvoyhteisyys. Milloin puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on osituksen sijasta toimitettava omaisuuden erottelu, jossa puolisoiden omaisuudet erotellaan toisistaan. Avio-oikeus voidaan poistaa avioehtosopimuksella ja tietyn omaisuuden osalta myös lahjakirjan ehdolla tai testamenttimääräyksellä.

Sopimusvapaus on puolisoiden keskinäisessä suhteessa lähes rajoittamaton. Puolisoiden välisiä oikeustoimia arvioidaan velkojia suojaavissa takaisinsaantisäännöksissä osapuolten läheisyyden johdosta ankarammin kuin oikeustoimia kolmannen kanssa, mikä käytännössä hieman rajoittaa puolisoiden sopimusvapautta. Puolisoiden sopimusvapautta suhteessa kolmanteen rajoittaa ennen kaikkea tiettyyn omaisuuteen kohdistuva ja avioliittolaissa lähinnä puolison asumisen suojaksi säädetty vallintarajoitusjärjestelmä.

Nopeaa apua lakiasioihin.