Elinkeinonharjoittaja on yleensä kauppias tai yrittäjä. Kuluttajansuojasäännöstö säätelee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Tämän vuoksi on tärkeää tarkoin määritellä mikä on elinkeinonharjoittaja.  Lakia sovelletaan myös elinkeinonharjoittajan myydessä tai välittäessä hyödykkeitä kuluttajille.

Kysymys on lain valinnan kannalta keskeinen. Lain valinnalla taas on merkitystä oikeusriidan ratkaisun perusteeksi asetettavien säännöstön valintaan.

Elinkeinonharjoittaja on…

Elinkeinonharjoittajaksi katsotaan;

1. Luonnollinen ihminen (elävä ihminen)
2. Yksityinen tai julkinen oikeushenkilö

joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen

a) ammattimaisesti pitää kaupan…
b) myy…
c) muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.

Kulutushyödykkeeksi katsotaan tavara, palvelu tai muu hyödyke tai etuus, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten. Kulutushyödykkeestä käytetään myös nimitystä kulutustavara. Päivittäistavaralla tarkoitetaan elintarvikkeiden lisäksi muita päivittäin käytettäviä kulutustavaroita, joita hankitaan päivittäisten ostosten yhteydessä.

Lue lisää kuluttajansuojalaista

Nopeaa apua lakiasioihin.