Elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus on velvollisuutta, joka elinkeinonharjoittajan on täytettävä toiminnassaan suhteessa kuluttajaan.

Velvollisuuden tarkoituksena on varmistaa palveluksen suorittaminen tai toteuttaminen kuluttajan edut huomioiden. Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on poistaa tiedollista epäsuhtaa osapuolten väliltä. Epäsuhta on väistämätöntä tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Elinkeinonharjoittajalla on lähtökohtaisesti tiedollinen, ammatillinen ja kokemuksellinen neuvotteluetuasetelma.

Oikea tieto

Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus antaa kuluttajalle olennaiset tiedot liittyen sopimussuhteeseen, kauppaan sekä kaupan kohteeseen. Kuluttajansuojasäännöksiin on otettu tarkkoja määräyksiä elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuudesta erilaisten kuluttajakauppojen yhteydessä.

Ennakkotiedoista etämyynnissä taas on omat tarkat säännöksensä. Etämyynnissä kuluttajalle on hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä annettava tarkkoja tietoja muun muassa sekä kulutushyödykkeestä, että sopimuksesta ja sen ehdoista. Samoin nämä tiedot on vahvistettava kuluttajalle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa tiedot muuttumattomina.

Kuluttajansuojalaissa on tarkkoja säännöksiä myös siitä, mitä tietoja on annettava tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan. Tällaisia tietoja ovat;

1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin

2) elinkeinonharjoittajan nimi ja maantieteellinen osoite sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, samat tiedot hänen päämiehestään

3) kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet

4) tarvittaessa kokonaishintaan sisältymättömät toimituskulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia kuluja voi aiheutua

5) maksua, toimitusta, sopimuksen täyttämistä ja asiakasvalituksia koskevat käytännöt, jos ne poikkeavat siitä, mitä kuluttajilla on yleensä aihetta olettaa;

6) mahdollinen oikeus peruuttaa tai irtisanoa sopimus.


Lue lisää elinkeinonharjoittajan neuvontavelvollisuudesta.

Lähde §: kuluttajansuojalaki


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.