Ennakkoperinnön vähentäminen tarkoittaa sitä, että ennakkoperintö, joka on annettu rintaperilliselle ennen perittävän kuolemaa, vähennetään rintaperilliselle tulevasta perinnöstä.

Ennakkoperinnön vähentäminen saajansa osasta

Ennakkoperintö, joka on annettu rintaperilliselle ennen perittävän kuolemaa, tulee vähentää rintaperilliselle tulevasta perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai tarkoitettu. Tällainen muu määräys voi olla esimerkiksi lahjakirjassa oleva maininta siitä, ettei lahjaa katsota saajansa ennakkoperinnöksi. Rintaperilliselle annettu ennakkoperintö oletetaan automaattisesti vähennettäväksi hänen perintöosuudestaan. Tätä kutsutaat ennakkoperintöolettamaksi. Tämä ennakkoperintöolettama poistuu, jos esitetään vastakkaista näyttöä.

Vähentämistä ei myöskään tehdä silloin, kun osakkaat sopivat perinnönjaon yhteydessä siitä, että ennakkoperintöjä ei tarvitse vähentää. Perinnöjaoista valtaosa tehdään sopimusjakoina osakasten keskinäisellä sopimuksella. Jos kuolinpesän osakkaista kaikki ovat täysi-ikäisiä oikeustoimikelpoisia henkilöitä, heidän sopimusvapauttaan ei ole rajoitettu millään tavalla ja perinnönjaosta voidaan sopia ihan miten osakkaat haluavat. Perinnönjakosopimuksen lopputuloksena ei välttämättä ole tasajako siten, että jokainen saa yhtä suuren osan perinnöstä.

Muulle kuin rintaperilliselle annettua lahjaa ei automaattisesti oleteta ennakkoperinnöksi, joka tulisi vähentää hänen perintöosuudestaan. Myöskään sellaisen tavanomaisen lahjan johdosta, jonka arvo ei ole epäsuhteessa antajan oloihin, ei tehdä vähennystä rintaperillisen perintöosuudesta.

Rintaperilliset

Kun puolisoiden yhteiselle rintaperilliselle on annettu ennakkoperintöä jommankumman puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta, tulee ennakkoperinnön arvo vähentää ensin kuolleelta puolisolta tulleesta perinnöstä. Jos koko ennakkoperinnön arvoa ei ole mahdollista vähentää ensin kuolleen puolison jälkeen, vähennetään ennakkoperinnön loppuosa toiselta puolisolta jääneestä perinnöstä. Lapsipuolelle tai hänen rintaperilliselleen annettu ennakko avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta tulee vähentää sen puolison perinnöstä, jonka perillinen saaja on.

Jos ennakkoperintöä saanut perillinen on kuollut ennen perittävää, ennakkoperintö vähennetään hänen jälkeläistensä perintöosista. Ennakkoperintö arvostetaan ja vähennetään perinnönjaossa siihen arvoon, mikä sillä ennakkoperinnön antamisen hetkellä oli.

Jos perillisen saamaa ennakkoperintöä ei voida kokonaan vähentää hänen perintöosastaan, perillinen ei ole velvollinen palauttamaan erotusta, ellei niin ei ole määrätty ennakkoa annettaessa. Lakiosaperillisten vaatiessa lakiosaansa ennakkoperintöä voidaan joutua palauttamaan, mikäli lakiosaa ei voida täyteen määrään muuten suorittaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.