Ennakkoratkaisu verotuksessa on verovelvollisen  keskusverolautakunnalta pyytämä ennakkotieto siitä, miten verotuksessa tullaan toimimaan.Verovelvollisen on usein tarpeellista tietää, miten verottaja tulee toimimaan verotuksellisissa erityiskysymyksissä. Ennakkoratkaisua voi hakea yhtymä tai muu verovelvollinen.

Verohallinto tai keskusverolautakunta

Keskusverolautakunnalta ratkaisua voi hakea vain, jos asian ratkaiseminen on tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa taikka verotuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Ennakkoratkaisun hakeminen voi olla mahdollista myös muun erityisen painavan syyn perusteella. Ennakkoratkaisua on haettava joko Verohallinnolta tai keskusverolautakunnalta.

Verohallinnon on noudatettava lainvoimaista ennakkoratkaisua verotusta toimitettaessa, jos verovelvollinen niin vaatii. Ennakkoratkaisu on siten sitova. Lainvoimaisuudella tarkoitetaan sitä, että ratkaisuun ei voida enää hakea muutosta, eli mahdollinen muutoksenhakuaika on umpeen kulunut. Verohallinnon ja tuomioistuinten on käsiteltävä ennakkoratkaisua koskevat asiat kiireellisinä. Jos ennakkoratkaisuun ei ole tyytyväinen, siihen on mahdollista hakea muutosta hallinto-oikeudella. Jos Verohallinto on päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei tähän päätökseen kuitenkaan voi hakea muutosta valittamalla.

Verohallinto ei anna ennakkoratkaisua, jos asiaa koskeva hakemus on vireillä keskusverolautakunnassa tai keskusverolautakunta on ratkaissut asian. Ennakkoratkaisuhakemus Verohallinnolle tulee tehdä kirjallisesti, ja siinä tulee yksilöidä haettavan ratkaisun kohteena oleva kysymys ja esittää asian ratkaisemiseen tarvittava selvitys. Ennakkoratkaisua voi hakea määräajaksi, enintään verovuodelle, joka päättyy ennakkoratkaisun antamista seuraavan kalenterivuoden aikana. Hakemus on tehtävä ennen sen ajan päättymistä, jonka kuluessa veroilmoitus on määrätty annettavaksi.

 

katso myös:

http://www.vero.fi/fi-FI

Nopeaa apua lakiasioihin.