Eriävä mielipide voi poistaa esittelijän vastuun. Esittelijä vastaa virkavastuulla tekemästään esityksestä eli ratkaisuehdotuksestaan. Virkamiehen erityisasemaan kuuluu muita laajempi vastuu työssä tapahtuneista virheistä eli virkavastuu. Virkavastuun on vakiintuneesti katsottu käsittävän sekä rikosoikeudellisen että vahingonkorvausoikeudellisen vastuun. Virkamiehen on oltava selvillä mm. päätöksenteon perusteena olevasta lainsäädännöstä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että esittelijällä on vastuu siitä, että asian käsittelyssä on otettu huomioon kaikki asian kannalta merkittävät säädökset ja määräykset ja asia on selvitetty lain mukaisesti.

Lähinnä kysymykseen tulevat RL 40 luvun mukaiset virkavelvollisuuden rikkominen tai tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Virkavelvollisuuden rikkomiseen voi syyllistyä rikkomalla virkatoiminnassa noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä.

Esittelijä on vastuussa hänen esityksensä mukaisesti tehdystä päätöksestä, ellei hän ole jättänyt eriävää mielipidettään. Eriävän mielipiteen jättänyt esittelijä vapautuu vastuustaan.

Eriävä mielipide ei voi kohdistua omaan esitykseen

Esittelijä ei voi kuitenkaan esittää eriävää mielipidettä omaa esitystään kohtaan, vaan eriävän mielipiteen voi esittää ainoastaan silloin, kun päätökseksi tulee muu ratkaisu kuin esittelijän esitys.

Eriävän mielipiteen voi esittää sekä asia- että menettelyratkaisuun. Eriävä mielipiteen ilmoittaneen kannattaakin itse huolehtia siitä, että eriävä mielipide tulee merkityksi pöytäkirjaan. Tässähän on kyse eriävän mielipiteen esittäneen esittelijän omasta oikeusturvasta, jonka toteutumista arvioitaneen usein kirjallisten todisteiden eli pöytäkirjojen perusteella.

Esittelijän on allekirjoitettava eriävä mielipide ja ratkaisijan todettava, että se on esityksen mukainen, jotta sille annetaan merkitys.


Lue lisää esittelijän virkavastuusta.

Lähde §: Suomen perustuslaki


Suomen Juristit Oy
13.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.