Esitutkintaperiaatteet turvaavat esitutkinnan kulkua. Oikeusperiaatteilla voi olla merkitystä yksittäisen esitutkintaa koskevan säännöksen tulkinnassa. Periaatteiden tulkinta- ja ohjausvaikutus korostuu myös silloin, kun laki on monitulkintaista tai aukollista. Periaatteet myös ohjaavat viranomaistoimintaa menettelyllisesti silloin kun kirjoitettu laki vaikenee, eli sitä ei ole.

Esitutkintaperiaatteet

Esitutkinnan on oltava tasapuolista. Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon sekä rikoksesta epäiltyä vastaan että hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. Toinen keskeinen esitutkintaa ohjaava periaate on syyttömyysolettama. Rikoksesta epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä. Tuomioistuin päättää vakavampien rikosten syyllisyydestä. Yksinkertaisia ja selviä rikoksia voidaan käsitellä sakolla. Myös poliisi määrää niissä lopullisia seuraamuksia.

Oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen on yksi epäillylle kuuluvista oikeuksista. Suhteellisuusperiaatteen mukaan tutkintatoimenpiteen ja siitä aiheutuvan henkilön oikeuksiin puuttumisen on oltava puolustettavia suhteessa selvitettävään rikokseen. Asian selvittämistarpeen ja toimenpiteen suhdetta arvioitaessa otetaan huomioon myös henkilön ikä, terveys ja muut vastaavat häneen liittyvät seikat. Myös muilla asiaan vaikuttavilla seikoille voi olla merkitystä.

Vähimmän haitan periaatteen mukaisesti kenenkään oikeuksiin saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä esitutkinnan tarkoituksen saavuttamiseksi. Tarpeetonta vahinkoa ja haittaa ei saa esitutkintatoimenpiteillä aiheuttaa. Esitutkintaan osallistuvia on myös kohdeltava hienotunteisesti.

Lähde §: esitutkintalaki

Nopeaa apua lakiasioihin.