Euroopan keskuspankki on yksi Euroopan unionin toimielimistä, jonka päämaja on Frankfurtissa. Euroopan keskuspankki hallinnoi EU:n yhteistä euroa sekä hallinnoi EU:n talous- ja rahapolitiikkaa. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja eurojärjestelmän tehtävät on määritelty sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Lähtökohtana on, että kaikki jäsenvaltiot ottavat ajan myötä euron käyttöön.

Keskuspankin toiminta

Euroopan keskuspankin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu asettaa ohjauskorot, joilla keskuspankki lainaa rahaa euroalueen liikepankille. Tehtävänä on seurata rahan määrän kehitystä ja pitää inflaatio kohtuullisena. Lisäksi Euroopan keskuspankki hoitaa euroalueen valuuttavarantoja sekä käy kauppaa valuutoilla tasapainottaakseen valuuttakurssia.

SEUT:n 127 artiklan 1 kohdan mukaan EKPJ:n ensisijaisena tehtävänä on pitää yllä hintatason vakautta. EKPJ tukee myös unionin yleistä talouspolitiikkaa osallistuakseen SEU:n 3 artiklassa määriteltyjen unionin tavoitteiden saavuttamiseen tinkimättä kuitenkaan hintatason vakauden tavoitteesta. EKPJ toimii vapaaseen kilpailuun perustuvan avoimen markkinatalouden periaatteen ja SEUT:n 119 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. SEUT:n 127 artiklan 2 kohdan ja EKP:n perussäännön 3 artiklan mukaan EKPJ:n perustehtäviä ovat unionin rahapolitiikan määritteleminen ja toteuttaminen, valuuttamarkkinatoimien suorittaminen SEUT:n 219 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden virallisten valuuttavarantojen hallussapito ja hoito sekä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen.

Päätösvalta

Euroopan keskuspankin päätösvalta koostuu keskuspankin neuvostosta ja johtokunnasta. Neuvosto  on pankin tärkein päätöksentekoelin ja päättää rahapolitiikasta, jossa rahaliittoon osallistuvien maiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajilla ja EKP:n johtokunnan jäsenillä on paikka ja äänioikeus.

Johtokunta hoitaa keskuspankin juoksevia asioita. Johtokunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja neljästä muusta jäsenestä. Johtokunta varmistaa päätöksien täytäntöönpanosta ja jakaa tarvittavia ohjeita jäsenmaiden keskuspankeille.

Keskuspankilla on myös yleisneuvosto, joka osallistuu keskuspankkien neuvoa-antavien tehtävien hoitamiseen ja muuhun työhön. Yleisneuvosto koostuu keskuspankin pääjohtajasta, varapääjohtajasta ja jäsenmaiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.

Keskuspankin toiminta

Keskuspankki toimii yhteistyössä kaikkien jäsenmaiden kansallisten keskuspankkien kanssa. Jäsenmaiden pankit ja Euroopan keskuspankki muodostavat yhdessä Euroopan keskuspankkijärjestelmän.

ks. lisää Euroopan Parlamentin sivuilta.

Nopeaa apua lakiasioihin.