Parlamentin tehtävät

Parlamentin tehtävät jakaantuu kolmeen osa-alueeseen. Parlamentin tärkein tehtävä on osallistua EU-lainsäädäntöön hyväksymällä yhteisesti EU:n neuvoston kanssa Euroopan komission lakiehdotuksia. Lisäksi parlamentti päättää kansainvälisistä sopimuksista, EU:n mahdollisesta laajentumisesta ja arvioi Euroopan komission työohjelmaa.

Toisena tärkeänä tehtävänä parlamentti toimii kaikkien toimielinten demokraattisena valvojana. Lisäksi parlamentti valitsee Euroopan komission puheenjohtajan ja hyväksyy uuden komission kokonaisuudessaan. Parlamentilla on kyky äänestämään epäluottamuslauseesta ja pystyy pakottamaan komission eroamaan. Parlamentti myöntää myös vastuuvapauden hyväksymällä EU:n talousarvioiden käytön. Lisäksi parlamentin valvontaan kuuluu:

  • käsitellä kansalaisten vetoomuksia ja tarvittaessa aloittaa tutkinta
  • käydä rahapoliittista keskustelua Euroopan keskuspankin kanssa
  • esittää kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle
  • tarkkailla vaaleja

Parlamenttin kokoonpano

Parlamentin kokoonpano koostuu suorissa vaaleissa valituista parlamentaarikoista. Valittavien edustajien määrä on suhteutettu väkilukuun. Poikkeuksena on, ettei yhdelläkään maalla voi olla Euroopan parlamentissa vähempää kuin 6 eikä enempää kuin 96 jäsentä. Jäsenten kokonaismäärä voi olla enintään 751 plus puhemies.

Työskentely parlamentissa

Parlamentti työskentelee valiokunnissa ja täysistunnoissa. Valiokunnissa lainsäädäntö valmistetaan. Parlamentissa on 20 komiteaa ja kaksi alivaliokuntaa, joissa käsitellään jokaiseen komiteaan kuuluva polittinen ala. Valiokunnat tarkistavat lainsäädäntöehdosuksia, ja parlamentin jäsenet ja poliittiset ryhmät voivat esittää muutoksia ehdotukseen tai kokonaan hylätä tämän.

Täysistunnossa lainsäädäntö hyväksytään. Kaikki parlamentin jäsenet kokoontuvat täysistuntoon lopulliseen äänestykseen lainsäädäntöehdotuksen ja siihen esitettyjen muutosten hyväksymisestä. Täysistuntoja on yleensä Strasbourgissa neljänä päivänä kuukaudessa.

Parlamentti valvoo unionin toimintaa, ja sen jäsenet voivat esittää kysymyksiä komissiolle ja ministerineuvostolle.

Parlamentti on Euroopan komission ja EU neuvoston ohella EU:n lainsäädäntöön osallistuva toimielin. Parlamentti koostuu viiden vuoden välein valittavista europarlamentaarikoista, jotka ovat 2014 parlamenttivaalien jälkeen 751 jäsentä. Jokaisesta jäsenmaasta valitaan väkiluun suhteutettu lukumäärä jäseniä. Parlamentti toimii vaihtelevasti kolmessa eri paikassa; Brysselissä, Strassbourgissa ja Luxemburgissa.

Lähde §: Euroopan Parlamentti

Nopeaa apua lakiasioihin.