Sekä avioero-osituksen sovittelu, että jäämistöosituksen sovittelu on mahdollista, mikäli avioliittolaissa asetetut edellytykset täyttyvät.

Ositusta voidaan avioliittolain mukaan sovitella, jos ositus muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Osituksen sovittelua harkittaessa on otettava erityisesti huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat.

Sovittelu voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun avioliitto on ollut lyhytaikainen tai/ja jaettava omaisuus on pääasiassa toisen puolison omaisuutta. Myös esimerkiksi avioehtosopimusta voidaan osituksessa sovitella, mikäli olosuhteet ovat sopimuksen solmimisen jälkeen muuttuneet niin, että se on perusteltua.

Nopeaa apua lakiasioihin.