Mitä edunvalvojalta edellytetään?

Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan päämiehensä taloudellisia ja muita asioita. Omaisuuden hoitaminen lienee käytännössä hänen tärkein tehtävänsä. Edunvalvoja toimii päämiehensä puolesta. Hänen tulee kunnioittaa päämiehensä arvomaailmaa hänen omaisuutta hoitaessaan. Myös omaisuuden tuotto kuuluu luonnollisesti päämiehen omaisuuspiiriin.

Ennen merkittävien oikeustoimien tekemistä, edunvalvojan tulee hankkia toimilleen maistraatin siunaus. Tällaisia toimia ovat muun muassa asunnon tai kiinteistön myyminen tai ostaminen sekä muut vastaavan laajuiset asiat.

Päämiehen etujen mukaista on, että hän kykenee saamaan elantonsa hänen hallussaan olevien varojen avulla. Edunvalvoja ei saa ilman erityistä syytä luovuttaa omaisuutta, joka turvaa päämiehensä elannon myös tulevaisuudessa. Yhteistyö päämiehensä kanssa on edunvalvojalle muutenkin tärkeää. Joskus käy niin, ettei päämiehen mielipidettä johonkin asiaan saada hänen fyysisen tai psyykkisen tilansa vuoksi. Näissä tilanteissa edunvalvoja on tietysti oikeutettu tekemään päätökset itsenäisesti, ilman päämiehensä myötävaikutusta.

Vaikka edunvalvojan tehtävä painottuu taloudellisten asioiden hoitoon, niin hänen on myös valvottava päämiehensä hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä. Yleensä edunvalvoja toteuttaa tämän tehtävänsä yhdessä kunnan viranomaisten kanssa. Edunvalvojelle on laissa asetettu myös joitakin muita tehtäviä. Esimerkiksi kirjanpitovelvollisuus koskee edunvalvojaa. Hänen täytyy pitää kirjaa päämiehensä varoista ja tilikauden tapahtumista. Liäksi edunvalvoja on velvollinen antamaan maistraatille muun muassa ns. vuositilin.

Nopeaa apua lakiasioihin.