Henkilötietoja ovat henkilötietolain 3 §:n mukaan kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinsuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Henkilötietolaissa oleva määritelmä merkitsee sitä, että lähtökohtaisesti kaikki luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot ovat henkilötietoja. Merkitystä ei ole sillä, millä keinoin tai mille alustalle tieto on tallennettu. Tieto voi olla tallennettu esimerkiksi käsin, koneellisesti tai sähköisesti. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sijaintitiedot, kuvat, sähköpostiosoite, potilastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely turvaa yksilön oikeutta yksityiselämän suojaan. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa henkilötietojen suojaukseen ja tietoturvaan tulee kiinnittää huomiota, jotta kenenkään oikeus yksityisyyteen ei vaarannu. Henkilötiedot voivat olla kovin arkaluontoisiakin, jonka vuoksi niitä tulee käsitellä asianmukaisesti ja suojata väärinkäytöltä.

Nopeaa apua lakiasioihin.