Isännöitsijän ilmoitusvelvollisuus taloyhtiön hallitukselle koskee sellaisia hallitukselle kuuluvia toimenpiteitä, joita isännöitsijä on tehnyt itsenäisesti.

Hallituksen ja isännöitsijän tehtävien jako

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Käytännössä taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä voivat keskinäisellä sopimuksella tarkemmin jakaa tehtäviä ja sopia siitä, mikä on hallituksen vastuulla ja mikä isännöitsijän vastuulla.

Isännöitsijän velvollisuus tiedottaa hallitusta

Isännöitsijä saa lähtökohtaisesti ryhtyä hallituksen tehtäväksi tarkoitettuihin toimiin vain hallituksen valtuutuksen perusteella. Hallituksen valtuutus on yksittäistapaukseen annettu valtuutus tai sopimus siitä, mitä tehtäviä isännöitsijä taloyhtiössä ylipäätäänsä hoitaa. Kuitenkin, jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa, isännöitsijä saa ryhtyä hallitukselle kuuluvaan tehtävään itsenäisesti. Tällaisessa tapauksessa isännöitsijä on ilmoitusvelvollinen hallitukselle. Isännöitsijän on mahdollisimman pian annettava tieto tehdyistä toimista hallitukselle.

Yleinen ilmoitusvelvollisuus taloyhtiölle

Ylipäätänsä isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä taloyhtiön etua. Tämän yleisen huolellisuusvelvoitteen puitteissa isännöitsijän on ilmoitettava kaikista tietoonsa tulleista tarpeellisista asioista taloyhtiölle, jos taloyhtiön etu niin vaatii.

Lähde §: asunto-osakeyhtiölaki

Nopeaa apua lakiasioihin.