Julkisen vallan käyttö perustuu lakiin. Tätä edellyttää perustuslaki. Julkisen vallan käytöstä ei siten voida päättää asetuksella tai viraston sisäisellä ohjeistolla tai sopimuksella.

Tämän lisäksi kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Virkamies tai viranhaltija vastaa itse virkatoimensa lainmukaisuudesta.

Hallinnon toiminta on vallan käyttöä ja julkista toimintaa ja näin ollen se on sidottu lakiin. Hallinnon lakisidonnaisuudella turvataan yksilön oikeussuoja. Erityisesti lakisidonnaisuus korostuu päätöksenteossa, jossa on kyse yksilön oikeusturvaan liittyvistä asioista. Lakisidonnaisuus kuuluu hyvään hallintoon ja on yksi hallinnon oikeusperiaatteista, joka viranomaistoiminnassa tulee ottaa huomioon.

Laillisuuden lisäksi mahdollinen esteellisyys huomioitava

Laillisuusvalvojat ja viranomaisorganisaatioiden sisäinen laillisuusvalvonta on usein kiinnittänyt huomiota siihen, ettei esim. kunnan ja yksityisen palveluntuottajan välinen sopimus voi sisältää sellaisia tehtäviä, joiden käyttöön liittyy julkisen vallan käyttöä. Tällaisessa tapauksessahan kunta siirtäisi sopimuksella velvollisuuden järjestämisestä, mutta myös oikeuden käyttää tehtävän hoitoon käytettävää julkista valtaa yksityiselle.

Myös virkamies ja viranhaltija-asemassa toimivien henkilöiden tekemät ratkaisut saattavat vaikutta palvelujentuottajayrityksen etuihin. Kun päätöksentekijä tai päätöksen valmisteluun merkittävästi osallistuva henkilö on samanaikaisesti palvelusuhteessa palvelujen tuottajaan, voivat asian käsittelijän objektiivisuus, tasapuolisuus ja riippumattomuus vaarantua sekä luottamus hänen riippumattomuuteensa heikentyä. Esteellisyyttä on tällöin arvioitava hallintolain säännösten mukaisesti.

Mikä merkitys asialla on käytännössä?

Julkisen vallan käytöllä voi olla yksilön oikeusaseman kannalta suurtakin käytännön merkitystä. Kuopion hallinto-oikeus on mm. katsoi ettei yksityisen palveluntarjoajan palkkalistoilla ollella keikkalääkärillä ollut toimivaltaa tehdä lähetettä psykiatriseen hoitoon, koska se on julkista valtaa sisältävä toimi. Virassa olevalla lääkärillä toimivalta olisi ilman muuta ollut.


Lue lisää hyvän hallinnon periaatteista.

Lähde §: Suomen Perustuslakihallintolaki


Suomen Juristit Oy
27.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.