Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu on laissa määritelty. Julkisyhteisö on luonnollisten tai oikeushenkilöiden muodostama yhteisö, joka on perustettu lainsäädäntötoimin. Toiminnasta säädetään yleensä lailla ja asetuksilla.

Oikeudellisella vastuulla voidaan tarkoittaa vastuuta virheistä ja vääristä menettelyistä. Julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu on perustuslain mukaan jokaisella, joka on kärsinyt vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia vahingonkorvausta julkisyhteisöltä tai virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tämä on virkavastuun keskeinen osa. Vahingonkorvausvastuuta arvioidaan kuitenkin normaalisti vahingonkorvauslain mukaisesti.

 

Vahingonkorvauslaissa korvausperusteena on tahallinen tai tuottamuksellinen toiminta, joka aiheuttaa vahingon syntymisen. Julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Sama korvausvelvollisuus on muulla yhteisöllä joka valtuutuksen perusteella hoitaa julkista tehtävää. (katso julkisen vallan siirtämisestä oma artikkeli)

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu – rajoituksia

Vastuu yhteisöllä on kuitenkin vain, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu.

Jos joku on  valtion tai kunnan viranomaisen virheellisen ratkaisun johdosta kärsinyt vahinkoa, mutta ei ole hakenut muutosta siihen, menettää hän oikeuden saada valtiolta tai kunnalta korvausta vahingosta. Näin toimitaan, jos hän hakemalla muutosta olisi voinut välttyä syntyneeltä vahingolta.

Milloin vahinko on aiheutettu julkista valtaa käytettäessä, käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Rikosoikeudellisesta vastuusta säädetään erikseen rikoslaissa. Lainvastainen toiminta virkatoiminnassa voi olla virkarikos.

Nopeaa apua lakiasioihin.