Käräjäoikeuden istunnon pöytäkirja on lakisääteinen määrämuotoinen selostus, joka laaditaan tuomioistuinkäsittelystä. Käräjäoikeudessa pidetään riita-asian käsittelystä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa sen laatija.

Käräjäoikeuden istunnon pöytäkirjan sisältö

Jokaisesta riita-asiasta laaditaan erikseen pöytäkirja. Pöytäkirjaa ei tarvitse laatia silloin, kun asiaa ei käsitellä istunnossa. Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti tuomioistuimen virkamies taikka erityisestä syystä puheenjohtaja tai hänen määräämänsä tuomioistuimen lainoppinut jäsen.

Pöytäkirjaan merkitään tuomioistuimen nimi ja asian käsittelypäivä. Siihen merkitään myös käsittelyyn osallistuneet tuomioistuimen jäsenet. Pöytäkirjaan kirjataan asianosaiset ja kuultavaksi kutsutut, sekä heidän saapuvillaolonsa sekä asianosaiset, asiamiehet, avustajat ja tulkit. Pöytäkirjassa mainitaan myös käsiteltävä asia sekä suljetun käsittelyn syy, jos päätös julkisuuden rajoittamisesta on tehty.

Pääkäsittelyn pöytäkirjassa mainittavat tiedot

Edellä luetellun lisäksi pöytäkirjaan on kirjattava muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. Ainakin on mainittava esitetyt vaatimukset, väitteet, myönnöt ja vastustukset. Perustelut ja tosiseikat, joihin asianosainen perustaa vaatimuksensa sekä vastapuolen lausunto niistä. Mainittava on myös todistajat, asiantuntijat ja muut kuullut henkilöt ja esitetyt todisteet.

Pöytäkirjaan on merkittävä tuomioistuimen katselmusta toimittaessaan tekemät havainnot.

Jos asiassa on pidetty suullisen valmistelun istunto, on tiedot kirjattava jo sen istunnosta pidettävään pöytäkirjaan. Mikäli edellä mainitut tiedot selviävät haastehakemuksen vastauksesta tai muusta tuomioistuimelle toimitetusta asiakirjasta, riittää pöytäkirjassa viittaus kyseessä olevaan asiakirjaan.


Lue lisää tuomioistuinkäsittelystä.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
30.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.