Koska hallintoasian ratkaisulla päätetään yksityisen eduista, oikeuksista tai valvellosuuksista, on ennen päätöksentekoa varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi. Näin ollen asianosaisen roolissa voi olla kuka tahansa henkilö, johon päätös vaikuttaa ja jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. Asianosaisella on esimerkiksi oikeus antaa selitys ja lausua vaatimuksista ja selvityksistä, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa asian ratkaisemiseen.  

Kuulemisperiaatteesta huolimatta asianosaisen ei kuitenkaan ole pakko tätä oikeuttaan käyttää ja lausua asiasta mielipidettään. Laki edellyttää vain, että asianosaiselle varataan mahdollisuus kuulluksi tulemiselle. Hyvän hallintotavan mukaisesti asianosaiselle tulisi kertoa kuulemisen tarkoituksesta, ja asianosaisen kuulemisen merkityksestä. Mikäli asianosaiselle ei anneta tilaisuutta tulla kuulluksi, on kyseessä menettelyvirhe, jonka pohjalta  päätös voidaan myöhemmin purkaa tai kumota.  

Hallintoasioiden lisäksi kuulemisoikeus on asiaosaisen perusoikeus myös muissa prosessilajeissa. Kuulemisoikeuteen liittyy vahvasti myös vastavuoroisuuden periaate (konrtadiktorinen periaate) ja vastapuolen kuulemisen periaate (audiatur et altera pars -sääntöön). Näiden periaatteiden mukaan asiaa ei saa ratkaista ilman, että asianosaisille on varattu tilaisuus ajaa asiaansa ja esittää omat vaatimuksena perusteineen ja todisteineen, sekä vastata toistensa esityksiin. 

TARKOITUS 

Kuulemisen avulla on tarkoitus aikaansaada mahdollisimman aito keskustelutilanne yhtäältä asianosaisten ja toisaalta asianosaisten ja tuomioistuimen välille. Kuuleminen luo parempia edellytyksiä asian monipuoliselle ja perusteelliselle selvittämiselle. Kuulemisella pyritään saattamaan oikeutta käyvät osapuolet mahdollisimman yhdenvertaiseen asemaan. Periaate turvaa myös oikeusprosessien perustavoitteita, oikeusvarmuutta ja aineellista totuutta. 

Tavallisissa riita-asioissa kuulemisperiaate toteutuu, kun kummallakin osapuolella on tilaisuus tulla kuulluksi. Kummallakin osapuolella on oltava tilaisuus esittää mielestään oleellisia seikkoja ja vaatimuksia tuomioistuimelle sekä lausua toisen osapuolen vastaavasti esittämistä asioista. Kuulemisperiaate käy ilmi perustuslain 21 §:stä. Myös oikeudenkäymiskaaren mukaan tuomiovirhe voi olla käsillä jos tuomioistuin ei ole varannut asianosaiselle tilaisuutta tulla kuulluksi. 

Lue lisää kontradiktorisesta periaatteesta.

Artikkelin kirjoitti:
Trainee
Suomen Juristit Oy
15.06.2021

 

Nopeaa apua lakiasioihin.