Korvaus kuluttajankaupassa on maksettava virheen johdosta. Vahingonkorvaus välillisestä vahingosta myyjällä on kuitenkin vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

Ostajalla on oikeus myös korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii myyjän viivästyksen vuoksi. Korvausta on maksettava jollei myyjä osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

Välittömät vahingot ovat vahingon oikaisemistoimista aiheutuneita kuluja; esim. sairaalakulut ja esineen korvausmaksut. Välitön vahinko on pääsääntöisesti helposti määritettävissä rahassa. Välillinen vahinko eli epäsuora vahinko on kyseessä kun vahingosta on aiheutunut haitta, joka ilmenee muina kuin suoranaisina kuluina ja kustannuksina. Välillisinä vahinkoina pidetään kuluttanansuojalaissa tulon menetystä, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi. Välillinen on myös vahinko, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta tai tavaran käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa. Välillisestä vahinkoa voi olla myös edellä mainittuihin perusteisiin rinnastuva haitta, joka on olennainen.

Korvaus kuluttajankaupassa – määräytyminen ja määrä

Korvauksen määrän laskemiseen sovelletaan yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita. Pääsääntö on täyden korvauksen periaate. Korvauksen määrästä täytyy vähentää mahdollisesti säästyneet kulut. Vahinkoa kärsivän osapuolen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Rajoittaminen on tehtävä sillä uhalla, että hän nämä toimenpiteet laiminlyödessään joutuu itse kärsimään vastaavan osan vahingosta. Sopimusrikkomuksesta johtuvaa korvausta voidaan sovitella, mikäli se muodostuisi kohtuuttoman suureksi ottaen huomioon muun muassa sopimusrikkomuksen syy, tavaran hinta, vastapuolen mahdollinen myötävaikutus vahinkoon sekä muut seikat.

Nopeaa apua lakiasioihin.