Kotitalousvähennys oikeuttaa verovelvollisen osittain vähentämään veroista kotona teetetyn työn kustannukset. Kotitalousvähennys ei ole kotitalouskohtainen, vaan henkilökohtainen tarkoittaen, että esimerkiksi kumpikin puoliso voi erikseen saada vähennyksen, mikäli heillä on riittävästi vähennyskelpoisia kustannuksia. Avopuoliso, jolla ei ole omistusoikeutta asuntoon voi saada vähennyksen, mikäli hän on maksanut vähennykseen oikeuttavat kustannukset ja hän asuu asunnossa. Kotitalousvähennystä pitää hakea itse.

Teetetty työ ja maksetut työkorvaukset, palkka ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa veroilmoituksessa. Verottaja tekee veroilmoituksen perusteella vähennyksen suoraan verosta ja työn teettäjä saa kotitalousvähennyksen veronpalautuksena.

On myös mahdollista hakea ennakonpidätysprosentin alentamista kotitalousvähennyksen perusteella. Muutos tehdään verokorttiin sinä vuonna, kun vähennykseen oikeuttavat menot syntyvät.

Kotitalousvähennyksenä voidaan vähentää 15% maksetusta palkasta ja palkan sivukuluista, esimerkiksi työttömyysvakuutusmaksut, pakolliset työeläkemaksut sekä tapaturmavakuutusmaksut, mikäli työn tekee palkattu työntekijä. Ennakkoperintärekisteriin kuuluvan yrittäjän tai yrityksen työn osuudesta voidaan vähentää 40% kotitalousvähennyksenä.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on vuodesta 2021 alkaen 2 250 euroa vuodessa, sekä kotitalousvähennys että omavastuu määritellään kalenterivuosikohtaisesti. Jos työt on aloitettu vuoden vaihteessa, on mahdollista hyödyntää kotitalousvähennyksen molempina vuosina, maksettujen laskujen mukaan. Esimerkiksi, jos työt on aloitettu joulukuussa mutta valmistuvat vasta tammikuussa vähennystä on mahdollista hyödyntää molempina vuosina. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöä kohden.

Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä verovelvollisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Vähennystä saa vain työn osuudesta, eikä esimerkiksi materiaalikuluista.

Vähennyksen voi saada myös vastaavasta työstä, joka on tehty verovelvollisen ja hänen puolisonsa tai edesmenneen puolison vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

Kotitalousvähennys myönnetään vain luonnolliselle henkilölle. Vähennystä ei siten myönnetä esimerkiksi osakeyhtiölle, yleishyödylliselle yhteisölle tai muulle juridiselle henkilölle tai yhteenliittymälle.

Vähennykseen ei oikeuta myöskään maatalouden harjoittajan maa- ja metsätalouteen liittyvä työ kuten karjanhoito, viljely tai erilaiset maatalousrakennusten korjaustyöt.

Kotitalousvähennyksen voi saada vain vähennykseen oikeuttavan työn kustannuksista. Vähennystä ei saa esimerkiksi laskuun sisältyvistä muista työkustannuksista, laitteista, tarvikkeista, materiaaleista, aineksista, matkakuluista tai kuljetuskustannuksista. Kotitalousvähennystä ei myöskään myönnetä verovelvollisen itse tekemästä työstä eikä työstä, jonka on tehnyt vähennystä vaativan verovelvollisen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Uudisrakentaminen ja siihen verrattava täydennys- ja lisärakentaminen ei oikeuta vähennykseen.

On tavallista, että asukas tekee omaan käyttöön hankkimaansa käytettyyn asuntoon tai omakotitaloon remontin ennen asuntoon muuttamista. Korkeimman Hallinto-oikeuden (KHO:2015:74) päätöksessä katsottiin, että vakituiseksi asunnoksi hankittu talo oli myös remontin aikana vähennyskelpoinen kohde.

Asunto-osakeyhtiön asukkaan kotitalousvähennysoikeuteen liittyy erityispiirteitä. Tämä johtuu siitä, että asunto-osakeyhtiössä kunnossapitovastuu jakaantuu osittain asunto-osakeyhtiön vastuulle ja osittain asunto-osakeyhtiön osakehuoneiston omistajan vastuulle. Vähentää voi siis vain sellaisia työkustannuksia, jotka jäävät kotitalouden maksettaviksi. Mikäli vakuutusyhtiö on korvannut verovelvolliselle työstä maksetun suorituksen, tästä ei voida hakea kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos työsuoritukseen on saatu joko omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tai yrityksen hoidon tukea, kunnan myöntämää sosiaali- ja terveyshuollon palveluseteli tai palkkatukea. Nämä tuet sekä palvelusetelit eivät estä vähennystä muissa, kuin niissä töissä, jotka varten tukea on myönnetty.

Ei ole väliä onko työntekijä Suomessa yleisesti tai rajoitetusti verovelvollinen. Kotitalousvähennyksen voi saada myös au pair- työntekijälle maksetusta palkasta ja palkan mahdollisista sivukuluista.


Lue lisää vähennyksistä ansiotuloista.

Lähde §: Tuloverolaki


Suomen Juristit Oy
26.1.2016
(Päivitetty 5.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.