Vähennyksiä voidaan tehdä joko valtionverotuksesta tai kunnallisverotuksesta, sekä joissain tapauksissa molemmista.

Vähennykset ansiotulosta on mahdollista tehdä ennen määrättävän veron laskemista. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot (ns. luonnolliset vähennykset). Tulonhankkimisvähennys tehdään viran puolesta 750 euroon saakka.

Palkkatulosta tehtävät luonnolliset vähennykset saadaan vähentää vain siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut sekä asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen matkakustannusten vähennyskelpoinen osa saadaan kuitenkin vähentää erikseen kokonaan tulonhankkimisvähennyksen rajoittamatta.

Tietyt vähennykset tehdään puolestaan verosta bruttotulojen sijaan. Tällainen vähennys on esimerkiksi kotona tai mökillä teetetystä työstä saatava kotitalousvähennys.

Perhekohtaiset vähennykset ansiotulosta

Henkilöverotus on pääasiassa erillisverotusta, jossa kukin verovelvollinen verotetaan erikseen. Erillisverotuksen pääperiaatteesta poiketen pakolliset eläkevakuutusmaksu voivat olla perhekohtaisia. Puolisolle voi siirtää pakollisten eläkkeiden maksut. Verovelvollisen oman tai hänen puolisonsa eläkevakuutuksen maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei saman vakuutuksen maksuja ole vähennetty elinkeinotulosta tai maatalouden tulosta. Pakollisen eläkevakuutuksen maksut vähennetään sen puolison ansiotuloista, joka on vaatinut vähennystä.

Vähennyskelvottomia menoja

Tulon hankkimisesta johtuneina menoina ei voi vähentää verovelvollisen ja hänen perheensä elantomenoja.  Elantomenoihin luetaan mm. asunnon vuokra sekä lasten ja kodin hoidosta aiheutuneet menot. Lasten ja kodin hoidosta aiheutuneisiin palkkamenoihin kuuluvat paitsi varsinainen palkkaus, myös työsuhteesta johtuvat muut menot, kuten sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut.

Verovapaan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneita menoja ei myöskään saa vähentää.


Lue lisää kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksestä.

Lähde §: Verohallinto, tuloverolaki


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.