Vähennykset ansiotulosta

Vähennyksiä voidaan tehdä joko valtionverotuksesta tai kunnallisverotuksesta, sekä joissain tapauksissa molemmista. Vähennykset ansiotulosta on mahdollista tehdä ennen määrättävän veron laskemista. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot (ns. luonnolliset vähennykset). Tulonhankkimisvähennys tehdään viran puolesta n.600 euroon saakka.

Ansiotulosta tehtäviä vähennyksiä ovat esimerkiksi erilaiset tulonhankkimisvähennykset. Vähennykset tehdään bruttotulosta. Tietyt vähennykset tehdään puolestaan verosta bruttotulojen sijaan.

Palkkatulosta tehtävät luonnolliset vähennykset saadaan vähentää vain siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut sekä asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen matkakustannusten vähennyskelpoinen osa saadaan kuitenkin vähentää erikseen kokonaan tulonhankkimisvähennyksen rajoittamatta.

Perhekohtaiset vähennykset ansiotulosta

Henkilöverotus on pääasiassa erillisverotusta, jossa kukin verovelvollinen verotetaan erikseen. Erillisverotuksen pääperiaatteesta poiketen pakolliset eläkevakuutusmaksu ja kotitalousähennys voivat olla perhekohtaisia. Puolisolle voi siirtää pakollisten eläkkeiden maksut. Verovelvollisen oman tai hänen puolisonsa eläkevakuutuksen maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei saman vakuutuksen maksuja ole vähennetty elinkeinotulosta tai maatalouden tulosta. Pakollisen eläkevakuutuksen maksut vähennetään sen puolison ansiotuloista, joka on vaatinut vähennystä.

Vähennyskelvottomia menoja

Tulon hankkimisesta johtuneina menoina ei voi vähentää verovelvollisen ja hänen perheensä elantomenoja.  Elantomenoihin luetaan mm. asunnon vuokra sekä lasten ja kodin hoidosta aiheutuneet menot. Lasten ja kodin hoidosta aiheutuneisiin palkkamenoihin kuuluvat paitsi varsinainen palkkaus, myös työsuhteesta johtuvat muut menot, kuten sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut.

Verovapaan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneita menoja ei myöskään saa vähentää.

lisää tietoa vero.fi – syventävät vero-ohjeet – henkilöasiakkaan tuloverotus – vähennykset ansiotulosta ja verosta

https://www.vero.fi/fi-FI

tai

veronmaksajat.fi – palkka ja eläke – verovähennykset – ansiotuloista tehtävät vähennykset

http://www.veronmaksajat.fi/

Nopeaa apua lakiasioihin.