Mikä on tavaralle annetun takuun merkitys?

Jos tavaralle on myönnetty takuuaika, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos virheellisyys johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Myyjän on osoitettava edellä mainitun seikan todennäköinen olemassaolo.

Takuutuotteen virhevastuun kannalta ei ole merkitystä sillä, kuka tavaran tuotanto- tai jakeluketjussa takuun on myöntänyt. Myyjä ei kuitenkaan vastaa aikaisemman myyntiportaan antaman takuun perusteella virheestä, josta hän ei muuten olisi vastuussa, jos myyjä osoittaa ilmoittaneensa asiasta ostajalle selkeällä tavalla ennen kaupantekoa.

Takuu ei rajoita muuta kuluttajan suojaksi säädettyä virhevastuuta. Virheisiin on oikeus vedota takuista riippumatta.

Ostajan pyynnöstä takuu on annettava kirjallisesti tai sähköisesti siten, että tiedot säilyvät ostajan saatavilla ja että tietoja ei voida yksipuolisesti muuttaa. Ostajalla on oikeus vedota annettuun takuuseen, vaikka takuu ei täyttäisi laissa säädettyjä vaatimuksia.

Nopeaa apua lakiasioihin.