Mitä markkinointikielto tarkoittaa?

Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta kuluttajansuojasäännösten vastaista markkinointia taikka uudistamasta sellaista tai siihen rinnastettavaa markkinointia, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista. Kieltoa tehostetaan uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Kiellon määrää markkinaoikeus ja se voidaan antaa myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Kiellon määrätessään markkinaoikeus voi velvoittaa kiellon saaneen tai markkinoinnin tilanneen taikka suorittaneen elinkeinonharjoittajan määräajassa toimittamaan markkinointitoimen oikaisun.

Eräissä tapauksissa myös kuluttaja-asiamies voi määrätä kiellon tai antaa kiellon väliaikaisena. Kuluttaja-asiamies valvoo markkinoinnin lainmukaisuutta kuluttajansuojan kannalta.

Elinkeinonharjoittajalle voidaan määrätä markkinointikielto asiassa, joka koskee kulutushyödykkeen hinnan sääntöjen vastaista ilmoittelua, jos kysymyksessä olevan menettelyn säännösten vastaisuus on ilmeistä ja säännösten soveltamiskäytäntö tämänkaltaisessa asiassa on vakiintunut. Elinkeinonharjoittaja voi saattaa kieltopäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi neljäntoista päivän kuluessa lääninhallituksen päätöksestä tiedon saatuaan. Kiellon tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko, jonka markkinaoikeus voi tuomita maksettavaksi, mikäli kiellon vastainen menettely uhkasakosta huolimatta jatkuu.

Nopeaa apua lakiasioihin.