Mihin toimiin luotonantaja voi maksuviivästyksen vuoksi ryhtyä?

Kuluttajan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen johdosta luotonantajalla voi olla sopimukseen perustuva oikeus vaatia maksuerää, ottaa myyty tavara takaisin tai saattaa voimaan muu erityinen seuraamus. Luotonantaja saa vedota oikeuteensa vain silloin, jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja viivästynyt määrä on vähintään 10 prosenttia luoton määrästä tai useamman viivästyneen maksuerän kysymyksessä ollessa vähintään 5 prosenttia. Jos kuluttajan muu sopimusrikkomus on olennainen, saa luotonantaja niin ikään vaatia erääntymätöntä maksuerää tai ottaa tavaran takaisin.

Maksun viivästymisen johdosta luotonantaja ei saa ryhtyä toimiin kuluttajaa vastaan, jos viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta. Jos viivästyksen kesto on olennainen ja myös muiden seikkojen johdosta tilanne olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuuton, on tällä kuitenkin oikeus käyttää hänelle kuuluvia oikeuksiaan.

Jos luotonantaja edellä tarkoitetun sopimusehdon nojalla vaatii maksueriä, jotka eivät muutoin olisi erääntyneet, saa erääntyminen tulla voimaan aikaisintaan neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajalle. Jos viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta on kuluttajalle aikaisemmin ilmoitettu, on erääntymisaika kaksi viikkoa. Erääntyminen raukeaa, jos kuluttaja erääntymisajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen.

Nopeaa apua lakiasioihin.