Kulutusluotot

Kuluttajaluottosopimukset ›

Kuluttajille suunnattuja, nopeasti ilman vakuuksia myönnettäviä luottoja kutsutaan kuluttajaluottosopimuksiksi eli tuttavallisemmin ns. pikavipeiksi. Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja eli luotonantaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. Luottoa voidaan myöntää vain maksukykyiselle Luoton myöntäjän on arvioitava luoton hakijan luottokelpoisuutta ennen luoton myöntämistä. Taloudellinen selvitys tehdään ennen luoton myöntämistä ja Lue lisää ›

Luottolaitoksen toimilupahakemus ›

Luottolaitoksen toimilupahakemus toimitetaan Finanssivalvonnalle. Toimiluvan hakeminen ja sen saaminen on edellytys luottolaitostoiminnan aloittamiselle. Luottolaitostoimintaa käsitellään omissa artikkeleissaan. Luottolaitoksen toimilupahakemus määritellään sisällöllisesti asetuksella Kirjallisesta lupahakemuksesta on käytävä ilmi toimilupaa hakevan luottolaitoksen täydellinen toiminimi, käytettävät aputoiminimet, posti- ja käyntiosoite sekä kotipaikka. Jos hakija on rekisteröity osakeyhtiö, säästöpankki, tai osuuskunta, hakemukseen on liitettävä jäljennös hakijan voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä Lue lisää ›

Luottolaitostoiminta on luvanvaraista ›

Luottolaitostoiminta on luvanvaraista. Se edellyttää lain mukaista toimilupaa. Luottolaitosta koskevien säännösten noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Luottolaitostoiminta Luottolaitostoimintaa on liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan omaan lukuun luottoja tai muuta rahoitusta. Luottolaitos on yritys, jolla on toimilupa luottolaitostoimintaan. Luottolaitos voi olla talletuspankki tai luottoyhteisö. Luottolaitostoiminnalat edellytetään luotettavuutta monin tavoin. Luottolaitoksella on oltava mm. kirjanpitojärjestelmä ja luottolaitoksen Lue lisää ›

Luottokortti, luottokustannus ja luottohinta ›

Luottokortti on maksukortti (esim. VISA, MASTERCARD),  joka oikeuttaa luottosopimuksen kuluttajan tekemään kortilla ostoja ja saamaan myös luottoyhtiöltä kulutusluottoa ostoksiaan varten. Luottokortin käytöstä aiheutuu monenlaisia kustannuksia. Tämä artikkeli esittelee luottosopimukseen liittyvää termistöä. Tästä on apua paitsi luottosopimusten tulkinnassa, myös esim. luotonantajien tarjoamien palveluiden vertailemisessa. Luottolaitos valitsee lähtökohtaisesti sen, kenelle se kortin myöntää. Tavallisesti edellytetään ainakin täysi-ikäisyyttä, Lue lisää ›

Luottokortin oikeudeton käyttö — kuka vastaa? ›

Luottokortin oikeudeton käyttö voi tapahtua monella tavalla. Ensinnäkin luottoa koskevan sopimuksen tehnyt kuluttaja voi käyttää luottoa yli sovitun. Toisaalta kortti voi joutua anastetuksi ja käytetyksi väärin. Kortin haltija voi myös itse luovuttaa kortin toiselle käytettäväksi. Väärinkäytön muotoja voi olla muitakin. Kuluttajan vastuu ja huolellisuus Kuluttaja, joka luottosopimuksen on tehnyt vastaa luottokortin käytöstä. Kuluttaja vastaa myös Lue lisää ›

Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot ›

Kuluttajaluoton mainonnassa annettavista tiedoista on säädetty laissa. Lain vaatimukset ovat niin sanottuja minimivaatimuksia, joten niistä ei voida poiketa kuluttajan vahingoksi. Kuluttajaluottoa mainostettaessa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko. Jos mainonnassa on ilmoitettu luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku tms. tieto, on lisäksi ilmettävä;  Luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja sekä Lue lisää ›

Kulutusluoton maksun viivästymisessä tapahtuu sopimusrikkomus ›

Kulutusluoton maksun viivästymisessä on yleensä kysymyksessä kulutusluottosopimuksen vastainen sopimusrikkomus. Kulutusuluotto on luottoa, joka on myönnetty tai luvattu kuluttajalle lainana, maksulykkäyksenä tai muuna taloudellisena järjestelynä kuluttamista varten. Kulutusluottotermillä käsitetään yleensä kaikkia vakuudettomia ja vakuudellisia luottoja, jotka on otettu kulutustarkoitukseen. Kulutuslutoille on muihin luottoihin verrattuna leimallista luottojen lyhytaikaisuus. Tavallisesti kesto on alle viiden vuoden ja luoton suuruus on Lue lisää ›

Tavaran takaisinotto: Luotonantajan tilitys ›

Tilitys tavaran takaisinotossa? Jos luotonantaja ottaa tavaran takaisin, hänen ja kuluttajan välillä on toimitettava tilitys. Tilityksessä kuluttajan hyväksi luetaan tavaran arvo sitä takaisin otettaessa. Arvo määräytyy sen mukaan, mitä myyjälle voidaan olettaa jäävän, kun tavara myydään uudelleen tarvittaessa kohtuullisesti kunnostettuna. Tavaran takaisinottoarvoa määritettäessä otetaan huomioon myös sopimuksessa mahdollisesti mainittu käteishinta sekä se, kuinka kauan tavara Lue lisää ›

Sopimusrikkomus: Maksuviivästys tai muut sopimusrikkomukset oikeuttavat luotonantajan toimet ›

Mihin toimiin luotonantaja voi maksuviivästyksen vuoksi ryhtyä? Kuluttajan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen johdosta luotonantajalla voi olla sopimukseen perustuva oikeus vaatia maksuerää, ottaa myyty tavara takaisin tai saattaa voimaan muu erityinen seuraamus. Luotonantaja saa vedota oikeuteensa vain silloin, jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja viivästynyt määrä on vähintään 10 prosenttia luoton määrästä tai useamman viivästyneen Lue lisää ›

Luottokortti: Luottokortin väärinkäyttö ›

Kuka vastaa luottokortin oikeudettomasta käytöstä? Kortinhaltija vastaa luottokortin oikeudettomasta käytöstä, jos hän on luovuttanut tunnusluvun toiselle tai jos tunnusluvun joutuminen vääriin käsiin johtuu kortinhaltijan lievää suuremmasta huolimattomuudesta. Kortinhaltija on vastuussa luottokortin oikeudettomasta käytöstä myös silloin, jos hän on laiminlyönyt ilmoittaa kortin katoamisesta viivytyksettä katoamisen havaittuaan. Katoamisilmoituksen jälkeen sattuneesta oikeudettomasta käytöstä vastaa luotonantaja. Kortinhaltija ei vastaa Lue lisää ›