Kulutusluoton maksun viivästymisessä on yleensä kysymyksessä kulutusluottosopimuksen vastainen sopimusrikkomus.

Kulutusuluotto on luottoa, joka on myönnetty tai luvattu kuluttajalle lainana, maksulykkäyksenä tai muuna taloudellisena järjestelynä kuluttamista varten. Kulutusluottotermillä käsitetään yleensä kaikkia vakuudettomia ja vakuudellisia luottoja, jotka on otettu kulutustarkoitukseen. Kulutuslutoille on muihin luottoihin verrattuna leimallista luottojen lyhytaikaisuus. Tavallisesti kesto on alle viiden vuoden ja luoton suuruus on maksimissaan muutamia tuhansia euroja.

Luoton antajana voi olla pankki tai muu luottospesialisti.

Kulutusluoton maksun viivästymisen seuraamukset

Luotonantaja ja kuluttaja voivat sopia, että luotonantajalla on oikeus kuluttajan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen johdosta vaatia maksuerää, joka muuten ei ole erääntynyt, ottaa myyty tavara takaisin tai saattaa voimaan muu erityinen seuraamus. Erääntymätöntä osaakin voidaan vaatia tiettyjen edellytysten vallitessa. Luotonantaja saa vedota sanottuun oikeuteen vain, jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta.

Viivästyneen määrän kertaluotossa on oltava vähintään 10 prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä tai hyödykesidonnaisessa luotossa luottohinnasta. Samoin, jos viivästynyt määrä käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan, on luotonantajalla edellä mainittu. Mikäli kuluttajan maksuviivästys tai muu sopimusrikkomus on olennainen, luotonantaja voi kuukauden määräajan estämättä käyttää sopimuksen mukaista oikeuttaan vaatia erääntymätöntä maksuerää. Luotonantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia erääntymätöntä maksuerää, jos kysymys on maksun viivästymisestä, joka johtuu kuluttajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta.

Jos luotonantaja sanotun sopimusehdon nojalla vaatii maksueriä, jotka eivät muutoin olisi erääntyneet, on luotonantajan saatavaa laskettaessa tehtävä asianmukaiset vähennykset luottokustannuksiin. Erääntyminen saa tulla voimaan aikaisintaan neljän viikon tai, jos kuluttajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajalle. Jos kuluttaja tämän ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.