Kuluttajaluoton mainonnassa annettavista tiedoista on säädetty laissa. Lain vaatimukset ovat niin sanottuja minimivaatimuksia, joten niistä ei voida poiketa kuluttajan vahingoksi. Kuluttajaluottoa mainostettaessa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko.

Jos mainonnassa on ilmoitettu luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku tms. tieto, on lisäksi ilmettävä;  Luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja sekä luottosopimuksen kesto. Hyödykkeen käsihinnan tai käsirahan on myös ilmettävä, jos on kyse tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta. Myös luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä on tällöin ilmoitettava.

Kuluttajaluoton mainonnassa annettavien tietojen antotapa

Luoton markkinoinnissa pääsanomana tulee olla luotto ja sitä koskevat tiedot. Todellinen vuosikorko ja muut edellä mainitut tiedot on ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti, ja niiden on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja. Selkeys ja tiiviys edellyttää ainakin sitä, ettei sekaantumisen vaaraa mainoksen sisällöstä aiheudu. Mainonnan lainmukaisuus on arvioitava tapauskohtaisesti ottaen huomioon myös muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat.

Kannattaa huomioida, että luoton kokonaishinta muodostuu lainapääoman lisäksi koroista, luoton jatkuvista vuosikuluista, luoton perustamiskustannuksista ym. Luotoista saatetaan periä myös ns. osamaksulisää.

Nopeaa apua lakiasioihin.