Luottolaitoksen toimilupahakemus toimitetaan Finanssivalvonnalle. Toimiluvan hakeminen ja sen saaminen on edellytys luottolaitostoiminnan aloittamiselle. Luottolaitostoimintaa käsitellään omissa artikkeleissaan.

Luottolaitoksen toimilupahakemus määritellään sisällöllisesti asetuksella

Kirjallisesta lupahakemuksesta on käytävä ilmi toimilupaa hakevan luottolaitoksen täydellinen toiminimi, käytettävät aputoiminimet, posti- ja käyntiosoite sekä kotipaikka.

Jos hakija on rekisteröity osakeyhtiö, säästöpankki, tai osuuskunta, hakemukseen on liitettävä jäljennös hakijan voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä kaupparekisteriote. Siihen on liitettävä myös ote tai jäljennös yhtiökokouksen, isäntien kokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöksestä mahdollisine liitteineen, joilla yhtiöjärjestys tai säännöt on päätetty muuttaa vastaamaan luottolaitoksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen edellytyksiä ja joista ilmenee ytheisön aikomus hakea toimilupaa sekä muutettu yhtiöjäjrestys tai muutetu säännöt.

Jos toimilupaa haetaan perustettavalle yritykselle, lupahakemukseen on liitettävä mahdollisine liitteineen ote tai jäljennös luottolaitoksen perustamista koskevasta päätöksestä, jos perustajana on oikeushenkilö. Siihen on liitettävä myös kunkin perustajan kaupparekisteriote, jos perustaja on oikeushenkilö, tai selvitys kustakin perustajasta, jos perustaja on luonnollinen henkilö. Kaupparekisteriin on liitettävä myös jäljennös perustamisasiakirjasta ja siihen otetusta tai siihen liitetystä yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä. Perustettavalle yritykselle haettavassa toimilupahakemuksessa on oltava myös jäljennös mahdollisesta perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

Lupaa haettaessa edellytetään myös, että perustamispääoma on kokonaan maksettu. Myö perustjista ja tärkeimmistä omistajista on annettava toimilupahakemuksessa selvitys. Myös luottolaitoksen johdon on oltava selvillä. Tämä kattaa hallintoneuvoston ja hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, yhteisölle valittu toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä muu toimivaan johtoon kuuluva henkilö.

Muita hakemukseen liitettäviä selvitettäviä tietoja ovat mm. sopivuus- ja luotettavuusselvitys, selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista, tilintarkastajat, taloudelliset toimintaedellytykset ja riskienhallinta.

Nopeaa apua lakiasioihin.